Lediga tjänster

ARAs lediga tjänster annonseras i statens egna elektroniska rekryteringssystem, Valtiolle.fi. Se våra lediga arbetsplatser.

Lediga tjänster i ARA (valtiolle.fi)

  • Överinspektör för styrningsuppgifter vid valet av boende
    Vi söker en överinspektör för att styra användningen av statsstödda bostäder, valet av boende och boendedemokratin! Överinspektörens uppgift omfattar rådgivning, handledning och utbildning av sammanslutningar och privatpersoner (särskilt personer som bor i ARA-bostäder eller bostadssökande) samt inspektioner av sammanslutningar. Uppgiften fokuserar på val av boende och boendedemokrati, men kan också innebära att man sätter sig in i valet av boende till bostadsrättsbostäder och bostadsrättsdemokratin. Dessutom utför överinspektören inspektioner av objekt som fått investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov och övervakar att bostäderna används av den specialgrupp som har rätt till dem (t.ex. äldre, handikappade, minnessjuka). Som överinspektör kan du utföra ett betydelsefullt arbete genom att främja allas möjligheter till ett bra boende, eftersom bostäder med statligt stöd måste anvisas till dem som har det sämst ställt. Kommunens lagstadgade uppgift är att kontrollera valet av hyresgäster till hyresbostäder, och ARA ger allmän handledning i valet av boende. Syftet med den allmänna styrningen är att hyreshusens ägare ska tillämpa de grunder för val av boende som anges i bestämmelserna på ett enhetligt sätt. Dessutom behandlar ARA klagomål som gäller val av boende. Som överinspektör säkerställer du alltså för din del att det statliga stödet styrs till boende som valts på sociala grunder. Målet med boendedemokratin är att ge invånarna beslutanderätt och möjligheter att påverka i ärenden som gäller deras boende och därigenom öka boendetrivseln samt främja underhållet och skötseln av husen. Bestämmelser om boendedemokrati i hyreshus finns i samförvaltningslagen, som just nu genomgår en reformering. Som överinspektör kan du delta i reformen, dvs. påverka hur invånarnas möjligheter att delta och påverka tryggas i fortsättningen. Dessutom är avsikten att uppdatera lagen så att den bättre motsvarar hyreshusbolagens förändrade verksamhetsmiljö. Uppgiften har en prövotid på 4 månader. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket och den är placerad inom serviceområdet Styrning och tillsyn.
  • Projektkoordinator för teamet för utveckling av boenderådgivning
    Boenderådgivningen har konstaterats vara en lyckad och kostnadseffektiv förebyggande tjänst bl.a. för att minska hyresskulder, störningar i boendet och vräkning samt för att trygga fortsatt boende. ARA har tidigare kunnat bevilja understöd endast för boenderådgivning för personer som bor i statsunderstödda hyresbostäder, men nu vill man utvidga boenderådgivningens fördelar till alla invånare. Metoderna för ekonomisk rådgivning i anslutning till boende har utvecklats med hjälp av ASTA-nätverket och under de kommande åren fortsätter man sprida lärdomarna till fältet för boenderådgivning. Enligt statens budgetproposition för 2022 utvidgas boenderådgivningen och den ekonomiska rådgivningen i anslutning till boendet till att gälla både dem som bor i privata hyresbostäder och dem som bor i ägarbostäder. Målet är att minska hyresskulderna, störningar i boendet och vräkning samt för att trygga fortsatt boende. Understödet riktas till att utvidga den befintliga boende- och ekonomirådgivningen och utveckla den nya rådgivningen för alla invånare som behöver stöd i sitt boende. Till ARA hör allmän styrning och utveckling av boenderådgivningen, förhandlingar om avtal som ingås med kommunerna och uppföljning av genomförandet av dem. Dessutom beviljar ARA avtalsenlig finansieringsersättning för boenderådgivningsverksamheten. Projektkoordinatorns expertuppgifter omfattar styrnings- och utbildningsuppgifter för nya aktörer, uppgifter som sekreterare för projektets styrgrupp samt uppgifter i anslutning till uppföljningen, såsom projektrapportering. I uppgiften ingår dessutom beredning av material för boenderådgivning och ekonomisk rådgivning och främjande av lagstadgad verksamhet samt kommunikation i anslutning till projektet. Projektet främjas i ett team där projektchefen och den andra projektkoordinatorn arbetar. Projektchefens hälsningar: Vi söker en sakkunnig inom boenderådgivning till vårt team för utveckling av boenderådgivningen. Du har lång erfarenhet av kundarbete inom boende- och ekonomirådgivning och en stark professionell syn på utvecklingen av boenderådgivningstjänsten på lokal och nationell nivå. Uppgiften har en prövotid på 4 månader. Uppgiftens placering är inom tjänsteområdet Utveckling och informationstjänster i boendefrågor.
Publicerad 06-03-2013 kl. 14.52, uppdaterad 23-03-2017 kl. 10.18