Lediga tjänster

ARAs lediga tjänster annonseras i statens egna elektroniska rekryteringssystem, Valtiolle.fi. Se våra lediga arbetsplatser.

Lediga tjänster i ARA (valtiolle.fi)

 • Inspektör till utbetalningsuppgifter
  ARA ansvarar för beviljandet, utbetalningen samt uppföljningen av olika stöd för boende. ARA kan till exempel bevilja reparationsunderstöd för att reparera äldres och handikappades bostäder så att de blir hälsosamma och säkra. ARA kan även bevilja understöd till husbolag för avlägsnande av rörelsehinder och för att bygga hissar. ARA beviljar även olika verksamhetsstöd, såsom understöd för boenderådgivningsverksamhet. ARAs understödsbelopp för 2020 är sammanlagt över 200 miljoner euro. ARA söker en inspektör till understödens utbetalningsuppgifter! Till inspektörens uppgifter hör bland annat sakgranskningsuppgifter i processen för godkännandet av utbetalningen av understöden. Inspektören tar hand om handläggningen av utbetalningen och granskar att förutsättningarna för utbetalningen uppfylls och utbetalningen kan godkännas. I uppgiften ingår kontakt med kunderna och kundrådgivning om det behövs. Till inspektörens uppgifter hör även biträdande uppgifter i processen för godkännande av understödsansökningarna. Inspektören är medlem i ARAs utbetalningsteam. Uppgiften är placerad i tjänsteområdet Finansiering.
 • Överinspektör
  Gruppen för reparationsunderstöd ansvarar bland annat för handläggningen av ansökningar om reparationsunderstöd och för uppföljningen av hur anslagen använts. Gruppen ansvarar även för anvisningar och handledning av stöden. Överinspektörens uppgifter omfattar kundbetjäning för person- och organisationskunderna av hög kvalitet och i rätt tid, handläggning av ansökningarna om reparationsunderstöd och beredning av understödsbidragen för beslutsfattande. Dessutom ingår kundrådgivning, information om understöden, ansvar för beredningen av anvisningar samt interna och externa utbildningsuppgifter i arbetet. Överinspektören deltar även vid behov i andra uppgifter inom Gruppen för reparationsunderstöd. Sakkunniguppgiften placeras inom tjänsteområdet Finansiering i Gruppen för reparationsunderstöd. Tjänsten är gemensam inom ämbetsverket.
 • Inspektörer (4) Gruppen för reparationsunderstöd
  Gruppen för reparationsunderstöd ansvarar bland annat för handläggningen av ansökningar om reparationsunderstöd och för uppföljningen av hur anslagen använts. Gruppen ansvarar även för anvisningar och handledning av stöden. Inspektörens uppgifter omfattar kundbetjäning för personkunderna av hög kvalitet och i rätt tid, handläggning av ansökningarna om reparationsunderstöd och beredning av understödsbidragen för beslutsfattande. Dessutom ingår kundrådgivning, information om understöden och deltagande i beredningen av anvisningarna i uppgiften. Inspektören deltar även vid behov i andra uppgifter inom Gruppen för reparationsunderstöd. Uppgifterna placeras inom tjänsteområdet Finansiering i Gruppen för reparationsunderstöd. Vi söker två inspektörer för fast anställning och två inspektörer för tidsbundna tjänster på tre år.
 • Kontorsassistent
  ARA ansvarar för beviljandet, utbetalningen och uppföljningen av reparationsunderstöd. Antal och slag av understöd ökar och därför söker vi nu en kontorsassistent till en ny befattning i gruppen för reparationsunderstöd. Kontorsassistenten ansvarar för att sköta kontorsuppgifterna inom gruppen för reparationsunderstöd. Uppgiften innefattar självständiga och varierande assistentuppgifter inom administration och service för ekonomiskt samhälle och privatkunder. Till dina ansvarsområden hör att se till att den första kontakten med kunden är smidig, att skanna pappersansökningar, att lagra ansökningar i e-tjänsten och att utföra bakgrundsutredningar för att underlätta hanteringsprocessen samt att sköta kundpostandet. Vid behov uppdaterar du också vår webbsida samt hjälper till med andra kontorsuppgifter. Tjänsteuppdraget är gemensamt inom ämbetsverket med placering i gruppen för reparationsunderstöd.
 • IT-sakkunnig
  Den IT-sakkunniga är ARAs datasäkerhets- och dataskyddsexpert som deltar i definitionen och uppdateringen av helhetsarkitekturen samt följer med ändringarna i verksamhetsområdet inom sitt ansvarsområde. • Datasäkerhet- och skydd Du ansvarar för verkställande och uppdatering av dokumentationen om datasäkerheten och dataskyddet.. Du definierar ämbetsverkets datasäkerhets- och dataskyddslinjer och -anvisningar och tillämpar dem i praktiken. Du styr verksamheten för ämbetsverkets datasäkerhets- och dataskyddsgrupp. Du förstår datasäkerheten som en helhet både vad gäller den tekniska, administrativa och den funktionella datasäkerheten. Vi uppskattar kunskaper om de nationella datasäkerhetskriterierna (Katakri, Vahti) samt förståelse för informationsklassificering. Du kan utvärdera nuläget, kartlägga utvecklingsobjekt och planera korrigerande åtgärder. Även genomförandet av datasäkerhetsarkitektur är bekant för dig. Du bearbetar våra nuvarande verksamhetsmetoder och deltar med din insats i utvecklingen av ämbetsverkets kunnande. Du deltar i utvecklings- och övriga projekts tekniska dataskydd- och datasäkerhet, även i beredningen av anskaffningar. • Arkitektur Du identifierar den operativa verksamhetens behov och deltar i förnyandet av verksamhetsprocesserna och i utvecklingsprojekt samt i definitionen och utvecklingen av datasystem som stöder verksamheten. Du stöder funktionernas ägare i utvecklingen och förvaltningen av arkitekturen, processerna, informationsflödet och integrationerna samt datasäkerheten. Du utvecklar praxisen för administrationen av arkitektur och system samt har hand om dokumenteringen av arkitekturen och lösningarna. • Lagar och verksamhetsmiljö Du är bekant med statsförvaltningens verksamhetsmiljö. Du förstår Valtoris roll och kan utveckla vårt samarbete. Du är intresserad av att utnyttja gemensamma lösningar såsom KaPa. I ditt arbete följer du aktivt med ändringarna i verksamhetsmiljön och kan kommunicera till ämbetsverket hurdana ändringar och behov av att ändra praxisen dessa medför. Du ser lagen om informationshantering, lagen om digitala tjänster, tillgänglighetsdirektivet mm. som möjligheter för oss att utveckla vår verksamhet. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket och inom serviceområdet Gemensamma tjänster.
Publicerad 6.3.2013 kl. 14.52, uppdaterad 23.3.2017 kl. 10.18