Översikter 2016

Översikt av bostadsmarknaden 1/2016: hyresbostäder 1.4.2016
Huvudfokus i bostadsmarknadsöversikten 1/2016 ligger på att utreda den kommunala hyresbostadsmarknaden i hela landet och speciellt i huvudstadsregionen och i landskapens centralstäder. Skillnaderna mellan bostadsmarknadsläget analyseras med hjälp av ARA-indexet.
Läs mer