Reparationsunderstöd för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Hushåll där det finns en person som fyllt 65 år eller en person med funktionsnedsättning kan ansöka om reparationsunderstöd.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Av särskild orsak kan 70 procent beviljas i understöd.

 

Hur mycket understöd kan fås och vilka faktorer påverkar möjligheterna att få understöd?

Understöd beviljas för reparation av ett egnahemshus eller en aktiebostad. Understödet uppgår till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Av särskild orsak kan 70 procent beviljas i understöd.

Ett villkor för erhållande av understöd är att arbetet inte har inletts förrän understödsbeslutet har meddelats. En sökande som behöver inleda arbetena före understödsbeslutet ska först ansöka om tillstånd för byggstart hos ARA.

Inkomsterna påverkar reparationsunderstödet

Understöd kan beviljas sökande hushåll vars gemensamma inkomster motsvarar eller underskriver angivna inkomstgränser.

I ett tvåpersonershushåll får inkomsterna tillsammans utgöra högst 3 400 euro per månad.

Antalet personer i hushållet

Bruttoinkomster, euro per månad Bruttoinkomster, euro per månad, veteraner och deras efterlevande makar
1 2 000 2 600
2 3 400 4 420
3 4 200 5 460
4 5 000 6 500

Förmögenhet

Beloppet av det sökande hushållets förmögenhet ska vara ringa. Den fastighet eller den aktielägenhet som ska repareras räknas inte in i förmögenheten, utan som förmögenhet betraktas bl.a.

  • fritidsbostäder,
  • besparingar,
  • skogar,
  • åkrar osv.

Som ringa betraktas förmögenhet till ett värde av ca 20 000 euro per person som återstår efter reparationsåtgärden. ARA prövar och bedömer emellertid från fall till fall om förmögenheten kan anses som ringa.

Länkar till anvisningar, ansökningar och ansökningsbilagor, ansökan om tillstånd för byggstart, begäran om omprövning samt ansökan om utbetalning finns längst nere på denna sida. Läs ansökningsanvisningarna noggrant innan ni skickar in er ansökan.

Nogrannare information om förutsättningar av understöd:

Ansökan om understöd

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Lämna in ansökan via ARAs e-tjänst.

Logga in i tjänsten. Knappen öppnar tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi.
Symbol som menar att tjänsten använder stark autentisering. Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren.
 Suomi.fi-inloggning används.
Obs. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

Ansökan med separat blankett ARA 

Ansökan kan också  lämnas in med separat blanketten. Gå till separat blankettens webbsidan

Ansökningar kan också skickas skannade med säker e-post: https://turvaviesti.ara.fi

Ansökningar på papper ska skickas till:
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 LAHTIS

Du kan använda en ombud

Den sökande kan anlita ett ombud för att ansöka om understöd. Exempelvis en anhörig eller en reparationsrådgivare vid Centralförbundet för de gamlas väl kan fungera som ombud. Reparationsrådgivarnas tjänster är avgiftsfria.

Hjälp från ARAs rådgivningstjänst för reparationsunderstöd

I frågor som gäller ansökan om reparationsunderstöd kan ni vända er till ARAs telefontjänst eller fråga råd per e-post.

Ni kan begära ansökningsblanketter på papper antingen per telefon eller per e-post.

Mer specifika anvisningar finns i Ansökningsanvisning för reparationsunderstöd.

SÖKA UNDERSTÖD

Ansökan om reparationsunderstöd

Den här blanketten används för ansökan om reparationsunderstöd för bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

INLEDA ARBETENA FÖRE BESLUT

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd. Läs mer

Om du vill söka ändring till beslutet:

Begäran om omprövning av understödbeslut

Med blanketten sökas begäran om omprövning av beslut om reparationsunderstöd eller energiunderstöd. Ett understödsbeslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslage. Läs mer

UTBETALNINGSSKEDET

Ansökan om utbetalning av reparationsunderstöd

Ansökan om utbetalning av beviljat understöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerad 31.12.2020 kl. 0.01, uppdaterad 21.12.2020 kl. 19.38