Investeringsunderstöd för specialgrupper

Boendebehoven för personer som tillhör specialgrupper är mycket olika och därför behövs en mängd olika boendelösningar. För att förbättra bostadsförhållandena för särskilda grupper beviljar Ara bidrag för att öka utbudet av hyresrätter som är rimliga med hänsyn till boendekostnader och lämpliga för den avsedda användningen. Investeringsstöd för grupper med särskildas behov omfattar till exempel

  • personer med funktionshinder
  • åldringar med minnessjukdomar och dålig kondition
  • bostadslösa
  • flyktingar
  • studerande
  • personer med mentala problem eller missbruksproblem.

Vem kan söka

Grupper med särskilda behov.

Understöds storhet

15, 25, 40 eller 50 % av de godkända investeringskostnaderna.

Maximibeloppen av understödet har graderats utifrån objekten så att ju mer exceptionella lösningar som behövs för boendet, desto högre kan understödsprocenten öka. De maximala procentsatserna är 15, 25, 40 och 50 % av de godkända investeringskostnaderna.

Ansökan om understöd

Understödstiden är kontinuerligt.

Ansökningar till alla nya projekt ska göras i Aras e-tjänst, men om projektet redan är igång och dess ansökningar hittills har skickats in med pappersblanketter ska ytterligare ansökningar också skickas in med separata blanketter.

Understöd kan fås för sådana projekt som även räntestödslån kan beviljas för. Understöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad.

En förutsättning för erhållande av understöd är att hyreshuset eller -bostäderna lämpar sig för specialgruppen och att de som hör till specialgruppen har behov av att bo en längre tid på orten. Projektplanen ska visa att projektet i sin helhet är motiverat både i ekonomiskt och funktionellt hänseende.

Projektet ska ha kommunens förordande. Om projektet i fråga gäller en boendeform som kräver mer stödservice än normalt och dessutom avsevärda specialarrangemang i bostadshuset eller bostaden i fråga om planlösningar eller utrustning (bortsett från hus för studerande och ungdomar), ska ansökningshandlingarna dessutom innehålla ett bindande utlåtande från kommunens social- och hälsovårdssektor. För boendeprojekt som gäller äldre personer ska blankett ARA 55a och för boendeprojekt som gäller utvecklingsstörda och autism blankett ARA 55b ifyllas.

Processen och blanketter 23-07-2015
Sidan ger en beskrivning av de fyra faserna i understödsprocessen och samlad information om vilka handlingar och ARA-blanketter som behövs för respektive fas.
Läs mer
Publicerad 19-08-2020 kl. 9.47, uppdaterad 15-11-2023 kl. 16.18