Investeringsunderstöd för specialgrupper

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Grupper med särskilda behov.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

15, 25, 40 eller 50 % av de godkända investeringskostnaderna.

ARA beviljar understöd för att förbättra bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Understöden ökar utbudet på hyresbostäder med skäliga boendekostnader som lämpar sig för boendebehoven hos personer tillhörande grupper med särskilda behov. Investeringsstöd för grupper med särskildas behov omfattar till exempel personer med funktionshinder, åldringar med minnessjukdomar och dålig kondition, bostadslösa, flyktingar, studerande samt personer med mentala problem eller missbruksproblem.

Specialgrupperna, till exempel funktionshindrade och äldre personer, är mycket olika sinsemellan och därför avviker också boendebehoven betydligt från varandra. ARA har sammanställt anvisningar och guider om hur man ansöker om investeringsunderstöd för olika specialgrupper. Det lönar sig att läsa dessa omsorgsfullt.

Maximibeloppen av understödet har graderats utifrån objekten så att ju mer exceptionella lösningar som behövs för boendet, desto högre kan understödsprocenten öka. De maximala procentsatserna är 15, 25, 40 och 50 % av de godkända investeringskostnaderna.

ARA beviljar och betalar ut understödet.

Ansökan om understöd

Understödstiden är kontinuerligt. Understöd kan fås för sådana projekt som även räntestödslån kan beviljas för. Understöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad.

En förutsättning för erhållande av understöd är att hyreshuset eller -bostäderna lämpar sig för specialgruppen och att de som hör till specialgruppen har behov av att bo en längre tid på orten. Projektplanen ska visa att projektet i sin helhet är motiverat både i ekonomiskt och funktionellt hänseende.

Projektet ska ha kommunens förordande. Om projektet i fråga gäller en boendeform som kräver mer stödservice än normalt och dessutom avsevärda specialarrangemang i bostadshuset eller bostaden i fråga om planlösningar eller utrustning (bortsett från hus för studerande och ungdomar), ska ansökningshandlingarna dessutom innehålla ett bindande utlåtande från kommunens social- och hälsovårdssektor. För boendeprojekt som gäller äldre personer ska blankett ARA 55a och för boendeprojekt som gäller utvecklingsstörda och autism blankett ARA 55b ifyllas.

 
OBS: Blanketter hittar du nedanför.

Processen och blanketter 23-07-2015
Sidan ger en beskrivning av de fyra faserna i understödsprocessen och samlad information om vilka handlingar och ARA-blanketter som behövs för respektive fas.
Läs mer
Publicerad 19-08-2020 kl. 9.47, uppdaterad 19-08-2020 kl. 9.31