Utnämning som allmännyttigt bostadssamfund

Utnämning som allmännyttigt samfund ansöks från ARA. ARA nämner bostadsamfund som uppfyller de krav som ställsi lagen om räntestöd för hyresbostadslån och lån för bostadsrättshus (604/2001).

Det samfund som ansöker om nämning ges information om förutsättningarna för allmännyttigheten samt de användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller ARA-hyresbostadsbestånd. ARA  också utreder bostadsamfundets branch, verksamhetsprinciper,  vederhäftigheten och ägarunderlaget.

Ansökning

Ansökan för nämning lämnas in till ARA senast på den tiden när låneansökan lämnas in till kommun.

De sökande returneras följande dokument till ARA:

  • ansökan i fri form 
  • utdrag ur handels-, stiftelse- eller föreningsregistret
  • stiftelseurkunden för samfundet
  • samfundets aktie- eller medlemsförteckning
  • bolagsordning, föreningens eller stiftelsens stadgar
  • kopior av de fastställda bokslutshandlingarna och revisionsberättelserna för de två senaste åren (dvs. verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, noter samt balansspecifikationer)
  • utredning om det kommande projektet, investerings- och finansieringskalkylen för detta samt budgeten för det första användningsåret (hyreskalkyl: hyreskalkylen för bostäderna och annan verksamhet, t.ex. servicelokaliteter och omsorgsarbetet specificerade).
  • förbindelse: Yleishyödyllisen yhteisön toimintaan liittyvä sitoumus (se bilaga nedanför)
Publicerad 01-03-2013 kl. 15.07, uppdaterad 29-06-2023 kl. 11.46