Målet är att utveckla boende- och servicelösningar för ungdomar med särskilda behov

Idélampa © Kaisu Isomäki

Målet med projektet #påhemvägen är att utveckla mångsidiga boende- och servicelösningar för unga med särskilda behov i åldern 18-29 år. Det här arbetet utförs genom att man utnyttjar resultaten av tidigare undersöknings- och utvecklingsprojekt.

Delmålen är:

  • att utreda utgångsläget för boende för ungdomar med särskilda behov, att ställa upp mål och att följa upp förändringen,
  • att finna en ny boendelösning, som inkluderar en plan av förändringen och tjänsterna,
  • att förbereda ungdomarna, deras närstående och personalen som stöder ungdomarna inför övergången till självständigt boende,
  • att utarbeta verksamhetsplaner för framtiden och för boendeutvecklingen i kommunen/landskapet och
  • att göra upp processmodeller för bedömningen av servicebehovet och boendeplaneringen.

Ungdomar som hör till målgruppen är:

  • ungdomar som bor kvar i sitt barndomshem,
  • ungdomar som bor i grupphem eller olämpliga boendeformer och
  • ungdomar som bor i studentbostäder eller ungdomsbostäder.

Projektet genomförs som ett arbete i valda pilotkommuner och som granskningsperspektiv är det kommande social- och hälsovårdslandskapet i sin helhet. Pilotkommuner i den första fasen är Kouvola, Pargas och S:t Michel. År 2018 tas ytterligare tre kommuner med i projektet. I projektets utvecklingsarbete deltar anställda inom bostadsväsendet, planläggningen och socialväsendet i kommunen, de ungdomar som valts till projektet, deras närstående och andra intressenter i kommunen. Viktiga partner i projektet är också representanter för kommunens hyreshusbolag och aktörer som låter bygga allmännyttiga bostäder i landskapet.

Resultaten av projektet

Både i början och i slutet av projektet görs en kartläggning, där bostadssituationen för de unga med särskilda behov utreds. Som ett resultat av projektet fås information om önskemål om och behov av boende hos de unga, berättelser om boendeplaneringsprocessen och om flyttningen till det egna hemmet. Dessutom fås kunskaper om hur boende planeras för målgruppen. På landskapsnivå uppstår nya boendelösningar, utvecklingsplaner för boende, modeller för bedömning av servicebehovet och boendeplaneringsprocessen, arbetspraxis och beskrivning av serviceprocessen som ett samarbete mellan olika förvaltningsområden i landskapen.

Publicerad 20-09-2017 kl. 16.11, uppdaterad 18-10-2017 kl. 12.11