Arbetet i pilotkommunerna och bostadsnätverken i projektet #påhemvägen

 
 
Pilotkommunerna och sohä-områdena på kartan © Kaisu Isomäki

Projektet #påhemvägen genomförs som ett arbete i pilotkommunerna. I början av projektet är pilotkommunera Kouvola och Kymmenedalens sohä-landskap, S:t Michel och Södra Savolax sohä-landskap samt Pargas och Kårkulla samkommun. År 2018 tas ytterligare tre kommuner med i projektet. På landskapsnivå kartläggs målgruppens omfattning och servicebehov i hela landskapet. För boendeutvecklingen i landskapet utarbetas en strategi och en verksamhets- och ekonomiplan. Dessutom utarbetas en process för boendeplanering.

Med arbete i pilotkommunerna nås ett betydligt större antal anställda, representanter för läroanstalter, kommuninvånare, producenter av bostadsbyggande och serviceproducenter än om det vore fråga om ett enskilt boendeprojekt. Av diskussion och dialog uppstår en gemensam förståelse om utvecklingsbehoven, målen och resultaten. Syftet är att skapa bestående verksamhetspraxis i utvecklingen av boende.

Tillräckligt stöd till enstaka bostäder med hjälp av bostadsnätverk

I projektet #påhemvägen utförs både strategiskt arbete och vidtas konkreta åtgärder i samarbete med representanter för olika förvaltningar i pilotkommunerna i syfte att bygga upp bostadsnätverk för enstaka, utspridda bostäder. I pilotkommunerna kan nätverk för boende och service utvecklas exempelvis i s.k. innoverkstäder. I kommunerna utbildas dessutom närarbetare, som aktivt arbetar med ungdomarna, deras närstående och övriga intressenter.

Bostadsnätverken utformas på ett sådant sätt att det stöd och den hjälp den unga personen behöver finns nära och erbjuds kostnadseffektivt. Samtidigt förstärks gemenskapen och samhörigheten och den ungas anpassning till sin egen närmiljö på ett sådant sätt att kollektivboende inte är en förutsättning. Tack vare det här kan de unga bo i eget hem på samma sätt som andra jämnåriga och vara delaktiga i närmiljön och grannskapet, intressen och andra aktiviteter i vardagen och livet utanför hemmet.

I tidigare projekt har vi haft goda erfarenheter av bostadsnätverksmodellen. Som exempel kan nämnas bostadsnätverket som byggdes upp i Luolavuori i Åbo och boendesamfundet för personer med utvecklingsstörning på Louhenkatu i Seinäjoki, bägge inom ramen för projektet Arjen keskiössä.

Publicerad 20-09-2017 kl. 16.15, uppdaterad 20-09-2017 kl. 16.23