Anskaffningslån

Hyresbostäder och hyreshus

Räntestödslån för anskaffning av hyresbostäder och hyreshus kan få:

  1.  kommun eller annat offentligt samfund
  2. samfund som uppfyller de villkor som stadgats för allmännyttiga bostadssamfund och som Statens bostadsfond har angivit
  3. aktiebolag som helt ägs av ovan nämnda samfund

Lån kan beviljas åt samfund vilka har angivits som allmännyttiga för ett objekt som detta direkt kommer att äga eller som genomförs i bolagsform. Lån kan beviljas åt ett dotterbolag till ett samfund vilket angivits som allmännyttigt endast för ett projekt som direkt kommer att ägas av detta.

När en stiftelse eller en förening överväger förvärv av ett hyreshus är det skäl att först utreda säkerheten för lånet. Om föremålet för förvärvet är aktier i ett hyreshusbolag kan en stiftelse eller en förening inte som säkerhet använda det bolags fastighet som den har köpt. Förvärvet måste ske i form av ett fastighetsköp, inte som köp av aktier. Stiftelsen kan också grunda ett separat anskaffningsbolag, i vilket de förvärvade aktiebolagen fusioneras.

Om ett aktiebolag köper alla aktierna i ett annat aktiebolag skall föremålet för köpet fusioneras med köparen. Köparen kan, när fusionen är anhängiggjord, använda fastigheten i det aktiebolag som skall fusioneras som säkerhet för anskaffningslånet.

Lånevillkor

ARA kan godkänna anskaffningslån endast om det är förmånligare att skaffa hyreshus eller -bostäder än att bygga ett motsvarande nytt.

Räntestödlånets andel är högst 95 % av det godkända anskaffningspriset. Amorteringen av lånet kan vara enligt den i förordningen fastställda tabellen eller basera sig på det totala kapitalet, varvid den innehåller både den ränta som återstår för låntagaren att betala samt amorteringen på räntestödslånet.

Lånet beviljas av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsinstitut eller av kommunen. ARA beviljar räntestödet och endast för projekt som kommunen förordar.

Den lånesökande kan med hjälp av räntestödslåneräknaren bedöma de årliga kapitalutgifterna och räntan efter räntestödet.

 

ANVISNINGAR

ARAs stöd -ansökningsanvisningar (pdf)

Guide för byggherrar och planerare

Publicerad 08-02-2013 kl. 16.17, uppdaterad 17-04-2023 kl. 12.26