Styrning och övervakning av ägarsamfund

Ara styr och övervakar sådana bostadshusägares verksamhet som har byggt bostäder med statligt stöd. Målet med styrningen och övervakningen är att säkerställa att det statliga stödet inriktas på de boende och att hyreshussamfunden agerar enligt bestämmelser, föreskrifter och anvisningar.

Allmännyttiga samfund ska verka på det sätt som förutsätts i bestämmelserna om allmännyttighet. Ara övervakar att dessa förutsättningar uppfylls. Paragraferna reglerar samfundets verksamhetsområde, bostädernas ansökningsförfarande, gottskrivning av samfundets avkastning, överlåtelse av bostäder som blivit lediga, arrangemang av samfundsstrukturen och bostädernas ägarförhållanden, risktagning samt beviljande av lån och borgen.

Aras uppgift är också att övervaka gottskrivning av avkastning i kommunägda hyreshusbolag. Ara styr och övervakar användningen av ara-hyresbostäder i samarbete med kommunerna. Kommunernas uppgift är att övervaka val av boende. Ara ansvarar för den allmänna styrningen av kommunerna och låntagarna. Aras uppgift är också att övervaka hyror.

Publicerad 01-03-2013 kl. 13.15, uppdaterad 23-11-2023 kl. 15.59