Aras uppgifter

  • Ara utvecklar hållbart och högklassigt boende till rimliga priser.
  • Ara stöder förbättrade bostadsförhållandena för hushåll med små och medelstora inkomster samt för grupper med särskilda behov.
  • Ara övervakar och styr allmännyttiga bostadssamfund, så att en god ekonomi förverkligas och statsstödet kommer de boende till godo.
  • Arautvecklar det befintliga bostadsbeståndet och boendemiljöerna för att motsvara tidens krav.
  • Ara styr och övervakar användningen av ara-bostadsbeståndet och bevakar tillsammans med Statskontoret riskerna som ansluter sig till lånestocken för bostadsbeståndet.
  • Ara främjar, utnyttjar och förmedlar utvecklingsverksamhet och forskning i anslutning till bostadsförhållandena.
  • Ara samlar, analyserar och förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller nät- och informationstjänster i branschen.
  • Ara utför tillsynsuppgifter i anslutning till förfarandet för energicertifikat för byggnader samt hanterar informationstjänstuppgifter.
Publicerad 15-02-2013 kl. 10.39, uppdaterad 05-02-2024 kl. 16.01