Understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

Ägare av bostadsbyggnader (personer, bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, hyreshussamfund, samfund, ekonomiska aktörer)

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

Beroende på hustyp högst 2 000 €- 4 000 € per värmeväxlare och 500 € - 2 000 € per byggnad för reglering av uppvärmningssystemet

 

 

 

 


ARA kan bevilja understöd under åren 2022-2023 för byte av fjärrvärmeanläggningar med låg temperatur i bostadshus samt för reglering och balansering av uppvärmningssystemet. Understödet beviljas ur statens bostadsfond och anslagets storlek fastställs årligen
i statsbudgeten. Understödets belopp för år 2022 var sammanlagt 10 miljoner euro. Det fastställda anslaget för 2023, vilket är gemensamt för energiunderstöd för bostadsbyggnader, är sammanlagt 98,67 miljoner euro.

  Ansökning

  Man kan ansöka om understöd i ARAs e-tjänst eller med en pappersblankett.

  En representant för ett sökande samfund som gör ansökan i e-tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt. ”Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader”

  OBS! Ansökan om understöd ska lämnas in till ARA innan reparationsåtgärderna inleds.

  Föremål för understöd

  Understöd kan beviljas för reparationsåtgärder i bostadshus som används för stadigvarande boende under minst hälften av året. Understödet omfattar egnahemshus, par- och kedjehus, radhus, höghus och kombinationer av dessa.

  Understöd kan inte beviljas för reparationsåtgärder i andra byggnader, såsom fritidsbostäder, fritidsstugor, ekonomi-, affärslokal- och hallbyggnader.

  Vem kan söka understödet?

  Understödet omfattar alla aktörer som äger bostadsbyggnaden, såsom privatpersoner, bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, hyreshussamfund, allmännyttiga samfund och andra ekonomiska aktörer med FO-nummer.
  För samägande (t.ex. småhus som ägs av flera privatpersoner) krävs fullmakt av alla ägare till bostadshuset. Gå till fullmaktsmallen. Gå till fullmaktsmallen: Fullmakt för att uträtta ärenden för någon annan (på finska)

  Understödet är stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd. Det omfattas av bestämmelserna i EU-kommissionens förordning 1407/2013. Det kumulativa stödet till en stödmottagare under en treårsperiod kan uppgå till 30 000-200 000 euro, beroende på sökandens bransch. De minimis-bestämmelserna gäller ekonomiska aktörer såsom aktiebolag.

  Vad understöds?

  Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av att en befintlig fjärrvärmeanläggning i en bostadsbyggnad avlägsnas och förnyas med en sådan fjärrvärmeanläggning för vilken det fjärrvärmevatten som tas in och som ligger som grund för dimensioneringen är högst 90 Celsiusgrader, och fastigheten är belägen inom ett område där byte av utrustningen främjar en sänkning av fjärrvärmenätets temperatur.

  Understöd kan också beviljas för kostnader som består av balansering och reglering av uppvärmningssystemet i samband med detta.

  Understödsbelopp

  Understödsbeloppet beror på hustypen samt antalet värmeväxlare som ska bytas ut, enligt tabellen nedan:

  Byggnadstyp Understöd / utbytbar värmeväxlarutrustning Understöd / balansering och reglering av systemet per bostadsbyggnad

  Egnahemshus, parhus och kedjehus

  2000 €

  500 €

  Radhus

  3000 €

  1000 €

  Höghus

  4000 €

  2000 €

  Som en anläggning betraktas en anläggning i ett eget värmedistributionsrum. Som ett uppvärmningssystem räknas det byggnadsspecifika värmedistributionssystemet.

  Om samma fjärrvärmeanläggning betjänar flera olika typer av bostadshus, beräknas kostnaderna för förnyelse av uppvärmningsanläggningen på basis av den byggnad som ger det största understödsbeloppet. Däremot beräknas regleringen och balanseringen av systemet i samband med detta per bostadsbyggnad.

  Till exempel om samma fjärrvärmeanläggning betjänar ett flervåningshus och ett radhus i ett bostadsaktiebolag beviljas understöd på basis av ett flervåningshus, varvid understödsbeloppet för värmeväxlaren är 4 000 €. Regleringen och balanseringen av systemet i samband med reparationsåtgärderna beräknas enligt byggnadstyperna, dvs. för flervåningshus är understödet 2 000 € och för radhus 1 000 €. Understödet skulle vara sammanlagt 7 000 euro för bostadsaktiebolaget.

  OBS! Understöd kan beviljas endast en gång för reparationsåtgärder av samma anläggning. Understöd kan inte beviljas om sökanden har fått annat offentligt stöd för kostnaderna för samma reparationsåtgärd.

   

  Ansökningsblankett

  ARA 43 Ansökan om understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

  Ansökan om understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme Läs mer

  Publicerad 23-09-2022 kl. 12.20, uppdaterad 08-03-2023 kl. 7.19