Energiunderstöd för husbolag

Energiunderstödet upphör 2023

Energiunderstöd och fjärrvärmeunderstöd för bostadsbyggnader som beviljats husbolag, ARA-sammanslutningar och privatkunder upphör i år. ARA har avstängt ansökan om energiunderstöd och understöd för övergång till fjärrvärme med låg temperatur 3.11.2023. Ansökningar om båda understöden har redan kommit in utöver det återstående anslaget, och beviljandet av understöden fortsätter inte 2024. 

Situation för ansökningar 29.11.2023

 • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i oktober.
 • inkomna energiunderstödsansökningar som väntar på behandling: 67 st
 • inkomna lågtemperaturfjärrvärme ansökningar som väntar på behandling: 113 st
 • Hittills har det bundits ca. 97,7 / 98,7 miljoner euro av anslaget

De obehandlade ansökningar som hittills inkommit till ARA täcker det återstående anslaget. 

Nya ansökningar tas inte emot.

 

Energiunderstödet är avsett för reparationsprojekt som utförs under åren 2020–2023 för förbättring av energiprestandan i bostadshus. Nya ansökningar tas inte emot.

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Husbolag som äger bostadshus.

Behandlingstid för ansökan

Ungefär en månad.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Maximibeloppet är dock 4 000 eller 6 000 euro per bostad.

 

Före ansökan

 1. Bekanta er med sökanvisningen: Sökanvisning om energiunderstöd för husbolag (pdf)
 2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem. Se också noggrannare information om hur understösandelar kalkyleras: Gå till åtgärder som understöds och kalkylering av understödet
 3. Fatta ett officiellt beslut om att inleda projektet (till exempel beslut av bolagsstämma). 
 4. Låt utföra en beräkning av Etalet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet (= 2 beräkningar).
  Ara rekommenderar att en aktör som har behörighet att upprätta energicertifikat gör beräkningar. De behöriga aktörerna finns i Aras energicertifikatregister: Energiatodistusrekisteri.fi
 5. Ni kan också kalkylera själva hur mycket understöd ni skulle få. Använda Aras energiunderstödsräknare (.xlsx) för kalkylering: Gå till räknare för energiunderstöd
 6. Bekanta er också med vanliga frågor och svar: Gå till vanliga frågor

När kan reparationsarbeten inledas?

Reparationer, som understöd ansöks för, inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till Ara.

OBS. Ara kan inte bevilja understöd retroaktivt för reparationer som har redan gjort.

Planeringskostnader som har anknytning till projektet och som har uppkommit efter den 1 oktober 2019 kan understödas under åren 2020–2023, om reparationsprojektet är understödsbehörigt.

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Du kan logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suom.fi-fullmaktkoden som behövs:

"Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader"

Logga in i tjänsten

Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren för användning av ARAs e-tjänst.

Ansökan med separat blankett

Du kan också söka understöd med blanketten ARA 32 som är i form av en word-fil.

Understödet betalas ut efter reparationerna utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst enligt de faktiska kostnaderna.

Noggrannare anvisningar om utbetalning finns i sökanvisningen. 

1) Ansökan om utbetalning i e-tjänsten

Du kan ansöka om utbetalning av understöd med en blankett som genereras automatiskt i e-tjänsten, då din understödsansökan har lämnats in via ARAs e-tjänst. Tjänsten genererar blanketten om du har ansökt om understöd via tjänsten och du har beviljats understöd.

Understödsbeslutet gäller det år då understödsbeslutet har fattats samt de två följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning ska lämnas in till ARA senast den 31 oktober det sista kalenderåret av understödsbeslutets giltighetstid.

Logga in i tjänsten

2) Ansökan om utbetalning med en separat blankett

Ansökan om utbetalning av understödet kan också göras med en separat blankett ARA 32a som kan laddas ner på vår webbplats. Blanketten kan skickas till ARA per e-post (skannad med underskrifter och i pdf-format) eller postas till ARA i pappersform.

Rädgivningstjänst för utbetalning hjälper med utbetalningsfrågor

Per tefelon: 029 525 0950

Vi betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 9-11.

Per e-post: maksatukset(at)ara.fi

Per e-post vi betjänar varje vardag.

Ett understödsbeslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001). Omprövning av ett beslut om understöd kan begäras inom 30 dagar från delfåendet.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Innehåll av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen till Ara. I omprövningsbegäran ska det framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Skicka begäran om omprövning

Begäran om omprövning kan framställas på följande sätt:

 1. I Aras e-tjänst, om du också har skickat in understödsansökan via tjänsten. Omprövningsblanketten är öppen i systemet 37 dagar från beslutsdagen
  Gå till Aras e-tjänst

 2. Med en separat blankett som du kan ladda ner från vår webbplats.
  Du kan skicka ifylld och undertecknad blankett till Aras registratorskontor per post eller per e-post. Om du skickar blanketten per e-post, scanna blanketten med underskrifter.
  Gå till begäran om omprövning av understödbeslut

Se videon om understöd och ansökning av det

 

 

 

Publicerad 06-05-2021 kl. 11.12, uppdaterad 06-11-2023 kl. 15.43