Understöd för ändring av användningsmålet

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

Allmännyttiga och andra sökande samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

Högst 20 % för allmännyttiga samfund utsedda av ARA, 10 % för andra sökande samfund.

Det är möjligt att få understöd för ändring av användningsändamålet, om kontors- och industribyggnader i växande stadsregioner ändras till hyresbostäder. År 2021 kan högst en miljon euro beviljas i understöd.

Understöd kan beviljas för sådana åtgärder som påbörjats efter att understödsbeslutet har fattats.

Understöd för allmännyttiga samfund som ARA utsett

Understödet till allmännyttiga samfund som ARA utsett utgör högst 20 % av de godkända ändringskostnaderna tillsammans med räntestödslånet för ombyggnad.

Ansökan

Understöd söks samtidigt som man ansöker om räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Räntestödslån söks med blanketten ARA 64. 

Gå till sidan för räntestödslån för ombyggnad
På sidan hittar du också ansökningsanvisningen ARAs stöd.

Se närmare krav på de bilagor som behövs i ansökan i ansökningsanvisningen för understödet och läs också anvisningarna för räntestödslån för ombyggnad i ansökningsanvisningen ARAs stöd!

  Understöd för andra sökande samfund

  Understödet till andra sökande samfund utgör högst 10 % av de godkända ändringskostnaderna. Bostäderna som ändras med understödet ska användas som hyresbostäder i minst 5 år. För att understödet ska uppfylla kraven i EU:s regler om statligt stöd beviljas det i form av de minimis-stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning EU nr 1407/2013, EUT 24.12.2013).

  Ansökan

  Understöd söks med blanketten ARA 64 (ansökan om räntestödslån). När man endast ansöker om understöd för ändring av användningsändamålet för projektet ska man på blanketten anteckna att man inte ansöker om räntestödslån för projektet. Dessutom ska det sökande samfundet lämna in en de minimis-anmälan och -intyg till ARA (blankett ARA 84).

  Se närmare krav på de bilagor som behövs i ansökan i ansökningsanvisningarna!

  Mer information om de minimis-stödvillkoren: Gå till arbets- och näringsministeriets sida för de minimis-stöd (tem.fi/sv)

  Utbetalning av understöd

  Understödet betalas ut i en rat enligt de faktiska kostnaderna, ändå inte mer än det beviljade understödsbeloppet. Ansökan om utbetalning av understödet görs med blanketten ARA 84a efter att åtgärderna för ändringsarbetet har gjorts.

  Publicerad 04-11-2020 kl. 16.17, uppdaterad 10-02-2021 kl. 16.20