Ansökan om ara-finansierade hyresbostäder

Hyresbostäder söks hos hyreshusbolagens ägare. En stor del av ägarna av hyresbostäder använder ett elektroniskt ansökningssystem, som man loggar in i med nätbankskoder eller koder som ägaren av hyreshuset skickat.

Man kan också göra bostadsansökan med en pappersblankett, som undertecknas och skickas till hyreshusets ägare. Ansökningsblanketter tillhandahålls av de som äger hyresbostäder och av kommunens bostadsväsende. Om sökanden har svårt att fylla i bostadsansökan kan sökanden be t.ex. hyreshusägarnas kundtjänst eller kommunens kundtjänstställen om hjälp.

Bilagor till bostadsansökan

Bilagorna till ansökan ska skickas in i pappersform eller i elektronisk form till bostadens ägare inom angiven tid, dock senast innan hyresavtalet görs upp. De som ansöker om en studiebostad behöver inte foga utredningar till ansökan.

Innan hyresavtalet görs ska följande utredningar fogas till bostadsansökan:

 • löneintyg över bruttomånadsinkomster eller utdrag ur inkomstregistret över utbetalda löner för alla förvärvsarbetande personer som flyttar till lägenheten
 • av pensionstagaren ett intyg över pensionsbeloppet (brutto, euro/mån.) eller den del av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen där de utbetalda pensionerna framgår
 • den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen för alla personer över 18 år som flyttar in i lägenheten
 • utredning över det gängse värdet på egendom, om någon av de personer som flyttar in i lägenheten har förmögenhet.

I den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrolleras den del som har rubriken tillgångar. Om sökanden har förmögenhet, kan man överväga att även begära den del av den förhandsifyllda skattedeklarationen som har rubriken skulder. Om de uppgifter som den sökande uppgett avviker från uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen kan man överväga att begära ett skattebeslut från senast verkställda beskattning. Så kan man göra till exempel i fall där den sökande och den som väljer hyresgäst är av olika åsikt om vilka inkomster/och eller vilken förmögenhet och vilka skulder som ska beaktas.

Anda eventuella bilagor

Vid behov kan dessutom följande bilagor begäras av sökanden:

 • fastighetsskattebeslut för fastigheter
 • utredningar om besparingar, depositioner och medel på bankkonton (vid behov begärs bankens utredning om finansieringstillgångarna till exempel med bilagan Bankens utredning (docx))
 • utredning om utländsk förmögenhet
 • vid skilsmässa ett intyg över att skilsmässan är anhängig och vid behov ett bodelningsavtal eller äktenskapsförord för värdering av förmögenhet
 • skyldighet att flytta enligt domstolsbeslut
 • graviditetsintyg
 • studieintyg
 • inkomster från föregående och innevarande år, om personens månadsinkomster varierar betydligt per period, till exempel på grund av projektarbete som pågår i flera månader eller säsongsbetonat arbete (i dessa fall kan även skattedeklarationens uppgifter utnyttjas vid fastställandet av den genomsnittliga bruttomånadsinkomsten)
 • andra eventuella intyg som sökanden vill åberopa eller som kan påverka sökandens prioritetsklassificering eller storleken på den bostad som ansökan gäller.

Om hushållet flyttar från en ägarbostad till en hyresbostad på en annan ort på grund av en arbetsplats, ska följande bilagor begäras av sökanden:

 • en utredning över användningen av den egna bostad som finns på orten man lämnar (från förmögenheten kan dras av värdet på den egna bostaden, eventuella hyresinkomster beaktas som inkomster till hushållet),
 • arbetsgivarintyg från den nya arbetsplatsen.

Datasekretess för ansökningar och bilagor

Ansökningarna och bilagorna ska vara sekretessbelagda, eftersom de innehåller uppgifter om sökandes ekonomiska ställning, eventuellt också om hälsotillståndet eller andra känsliga uppgifter i anslutningen till personen.

Guider och blanketter

Publicerad 16-03-2020 kl. 7.55, uppdaterad 03-01-2024 kl. 13.11