Konkurrensförfarandet

Arava- och räntestödslagstiftningen förutsätter att nybyggnad och ombyggnad skall med undantag för självbyggandet basera sig på konurrensförfarandet, om inte bostadsfonden av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

Ifall beställaren är en offentlig upphandlingsenhet tillämpas även lagen om offentlig upphandling (1505/1992) för projektet. Denna lag gäller också planerings- och byggandeuppgifter. Upphandlingen kan på basis av lagen om upphandling göras utan anbudstävlan endast av särskilda skäl.

Den lånesökande skall själv avgöra om denna är en sådan upphandlingsenhet som avses i lagen om upphandling och har denna det särskilda skäl att avvika från anbudsförfarandet som avses i lagen. En myndighet kan inte bevilja undantag från förpliktelserna i lagen om upphandling.

ARA rekommenderar ett så täckande konkurrensförfarande som möjligt används för projekten, varvid också projekt som får räntestöd kan innefattas i konkurrensförfarande för finansieringen.

I anslutning till konkurrensförfarandet kan alla tänkbara former för genomförande och entreprenader användas av de som inleder projektet efter valet. Målet för valet skall vara det att den valda genomförings-/ entreprenadformen leder till ett totalförmånligare slutresultat.

Då olika genomförings- och entreprenadformer används förutsätter ARA, att de som inleder projektet har tillräcklig yrkeskunskap och tillräckliga personalresurser för detta, och att parterna följer god byggande- och entreprenadsed. Speciell uppmärksamhet fäster ARA vid de förfaringssätt som följs vid konkurrensförandet.

Publicerad 18-02-2013 kl. 12.46, uppdaterad 17-05-2023 kl. 15.14