Understöd för boenderådgivningsverksamhet

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Organisationer och samfund som tillhandahåller eller inleder boenderådgivning.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 35 % av kostnaderna.

 

År 2021 beviljar ARA totalt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivningsverksamhet. Understödet uppgår till högst 35 % av kostnaderna.

Understöd kan beviljas boenderådgivningsverksamhet, vars målsättning är att säkerställa boende genom att lösa boendeproblematik samt vägleda i ärenden som handlar om boende.

Ladda ner sökanvisning om understödet (pdf)

Vem kan ansöka om bidrag?

Understöd kan sökas av organisationer och samfund som tillhandahåller eller inleder boenderådgivning. Till organisationers ansökningar ska dessutom bifogas placeringskommunens utlåtande om projektet.

Boenderådgivningsforumet och utbildningar

ARA förutsätter också att den som får understöd för boenderådgivningen deltar en gång per år i de boenderådgivarnas nätverksdagar samt i den utbildning ARA ordnar för att utveckla boenderådgivningsarbetet.

Vidare förutsätts att boenderådgivaren har tillräcklig kompetens inom socialbranschen och att socialväsendet är representerat i projektets styrgrupp.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden för tillägssansökan om understödet år 2021 börjarden 3 maj och går ut den 21 maj kl. 16.15.

Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 56. Till ansökan om understöd ska bifogas en övergripande projektplan av vilken framgår projektets mål, genomförande och kostnader samt en plan för hur man avser att förankra verksamhetssättet. Till ansökningar om fortsatt understöd bifogas också rapporterings- och uppföljningsformuläret för boenderådgivning i fråga om tidigare verksamhet. 

Gå till sidan av blanketten ARA 56

Till ansökan ska bifogas de deltagande samfundens beslut om godkännande av projektet och dess inledande samt om deltagande i finansieringen.

Ansökningarna riktas till ARA och skickas till registratorskontoret per e-post  kirjaamo.ara (at) ara.fi

eller på adressen: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Betalning

ARA betalar ut understödet efter att man har mottagit en utredning utifrån vilken man kan bedöma det understödda rådgivningsarbetets resultat och hur målen har realiserats. Understödet betalas i regel årligen i en post.

Ansökan om betalning görs med blanketten ARA 56a. Separata anvisningar för ansökan om betalning skickas ut tillsammans med beslutet om godkännande av ansökan.

Gå till sidan av blanketten ARA 56a

Ansökan om betalning av understöd som beviljats för år 2021 ska göras senast 30.9.2023.

Rapporteringsskyldighet i samband med ansökan om betalning

Innan formuläret påbörjas är det bra att bekanta sig med de bifogade instruktionerna. Formuläret är också fritt tillgängligt för övriga boenderådgivare. Se uppföljningsformuläret för boenderådgivning och anvisningarna för dess användning i bilagelistan nedan.

Den totala uppföljningen levereras till ARA i samband med den årliga ansökan om utbetalning, gärna i excel-form till adressen E-postadress i forma av förnamn.efternamn@ara.fi. och  ARAs registratorkontorets e-post: kirjaamo.ara (at) ara.fi. .

Vid frågor och utvecklingsförslag för uppföljningsformuläret, går det bra att kontakta Sina Rasilainen.

Anvisningar och blanketter

Ansökning (blanketten ARA 56)

Ansökningsformulär för understöd för boenderådgivning

Med formuläret ansöker du om understöd för boenderådgivning Läs mer

Utbetalning och rapportering (blanketten ARA 56a)

Ansökan om utbetalning av understöd för boenderådgivning

Med formuläret ansöks om utbetalning av understöd för boenderådgivning från ARA samt levereras också en mellan-/slutrapport till ARA om boenderådgivningsverksamheten som stöds med hjälp av bidraget. Läs mer

Publicerad 20-08-2020 kl. 9.54, uppdaterad 25-01-2023 kl. 13.00