Planeringen av målinriktat stöd

Enligt den skotska modellen planeras det stöd som personer med särskilda behov behöver i sin egen bostad av dem själva, deras närstående och professionella. Den boende leder diskussionen – de närstående och personalen hjälper till.

 

I planeringen av stödet svarar de boende exempelvis på följande frågor:

 • Vad är viktigt för mig? (önskedrömmar, fritidsintressen, viktiga personer och platser o.s.v.)
 • Vad är viktigt med avseende på mig? (skötsel av hälsan o.s.v.)
 • Vad vill jag ändra på i mitt liv? Vad vill jag bevara som det är?
 • Vad behöver jag stöd i och hurdant stöd behöver jag? (inkl. veckoplanering)
 • Hur behärskar jag användningen av pengar och vem ger mig nödvändig hjälp i användningen av pengar?
 • Hur vill jag använda min personliga budget? (inkl. plan över årets utgifter)
 • Ordnar jag själv nödvändiga stödtjänster eller får jag hjälp med det av någon annat?
 • I vilken form vill jag få information om att jag själv kan fatta beslut?
 • Vad ska jag göra för att allt det här ska ske? (vem sköter om vad och med vilken tidtabell?)
Illustration av planeringen av målinriktat stöd

Resurser och behov

Av stödplanen framgår grundläggande resurser för ett boende i en egen bostad. Med ekonomiska resurser garanteras den boendes utkomst och bekostas de förnödenheter och tjänster som behövs för ett meningsfullt liv. Med naturliga resurser avses bland annat den boendes närstående och vänner samt hens egna färdigheter och starka sidor. Med sociala resurser avses den boendes möjligheter att delta i grannskapets och närmiljöns gemensamma verksamhet. Syftet med planen är att de resurser som står till den boendes förfogande och hens behov svarar mot varandra på ett så bra sätt som möjligt.

Viktiga människorelationer för den boende kan minska på behovet av professionell hjälp. Flera personer med särskilda behov i Skottland vill tillbringa tid tillsammans med sina vänner utan att personalen är närvarande. Idérikedom och sunt förnuft rekommenderas, i synnerhet i sådana fall då resurserna och behoven inte tycks svara mot varandra. Om den ekonomiska situationen inte möjliggör inköp av exempelvis en spelkonsol, kan den boende eventuellt spela hos sin kompis, på biblioteket eller i ungdomsgården.

Utvärdering av hur väl man har lyckats

Drömlista

De organisationer i Skottland som upprätthåller grannskapsnätverken och erbjuder stödtjänster utvärderar regelbundet tillsammans med de boende i nätverken hur boendet har lyckas. Under utvärderingsmötena går man igenom exempelvis följande frågor:

 • Är du nöjd med dem du bor ihop med eller med att bo ensam?
 • Är du nöjd med bostaden och bostadens läge?
 • Motsvarar det stöd och den hjälp du får dina behov?
 • Får du tillräckligt med hjälp att skapa och upprätthålla relationer med andra människor?
 • Får du tillräckligt med hjälp att delta i verksamheten i din gemenskap?
 • Upplever du att du kan inverka på ditt eget liv?

På basis av utvärderingsdiskussionen görs vid behov ändringar.

Publicerad 09-01-2018 kl. 14.47, uppdaterad 09-01-2018 kl. 15.03