Inklusion – alla med

Alla har rätt att vara med – att vara delaktiga i samhället. Det här sättet att tänka kallas för inklusion. I tänkesättet betonas att personer som är i behov av särskilt stöd med hjälp av individuella stödinsatser kan höra till vanliga gemenskaper. Tänkesättet stöder individer att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppnå sina mål, vilket gör livet meningsfullt.

Utgångspunkten för tänkesättet är att stödja människan att hjälpa sig själv. Då en människa får aktiv hjälp att gestalta sina egna mål och att uppnå sina mål, kan hon lättare få kontroll över sitt eget liv. Stödet ges flexibelt och effektivt utgående från personens individuella behov. Genom att förstärka personens självständighet och självsäkerhet, växer modet att göra saker och ting på egen hand.

De ungdomar som deltar i projektet #påhemvägen har en central roll med avseende på hur projektet lyckas. De utgör inte enbart en målgrupp, för vilken boende- och servicelösningar planeras. Ungdomarna tas i hög grad med i utvecklingsprocessen och de kan påverka sitt eget boende samt utvecklingen av kommunens eller samkommunens boende för unga med särskilda behov.

Målet med projektet är att få de unga med som en del av vanliga gemenskaper – att planera och ordna deras boende på ett sådant sätt att det möjligtvis lite skiljer sig från så kallat vanligt boende. Då det nya hemmet finns i ett vanligt bostadsområde som en del av grannskapet, underlättas delatagandet och delaktigheten i den vanliga gemenskapens vardag. Det centrala i processen är ungdomarnas egna starka sidor, bevarandet av människorelationer och relationer till viktiga människor i deras liv samt grannhjälp och tjänster som stöder ett självständigt boende.

Ett hjärta format av fingrar © Kaisu Isomäki

 

Publicerad 20-09-2017 kl. 15.39, uppdaterad 20-09-2017 kl. 16.35