Kvalitetsmål

ARA-produktionen skall skapa en fungerande och trivsam livsmiljö samt en ekonomisk och bestående samhällsstuktur.

De räntestödda bostäderna skall i fråga om beboelighet vara ändamålsenliga och boendemiljön fungerande. Dessutom skall bostäderna vad gäller kostnaderna för nybyggande, anskaffning eller ombyggande liksom även kostnaderna för underhåll och boende vara skäliga.

ARA-produktionens bostadsbestånd skall vara långsiktig, funktionellt, etiskt och tekniskt bestående, som enligt principerna för en bestående utveckling möjliggör levnadssättet och till sin nivå utgör  exempel för annat bostadsbyggande.

Bostäderna och den omedelbara boendemiljön bör vara hinderlös. I samband med ARA-produktionen främjas utvecklingen i anslutning till planeringen av boendelösningar, byggmetoder och byggteknologi.

Kvalitetsstyrning

Den som inleder ett byggprojekt svarar för styrningen av planeringen. Beställaren skall tillsammans med byggherren och planeraren samt eventuella boende för det att planeringen inleds fastställa den kvalitetsnivå som önskas för projektet.

ARA förutsätter att ekonomin för projektet har testats och att byggnadsplanerna uppfyller de krav som allmänt uppställs för bostadsproduktionen.

Vad gäller specialobjekt, såsom servicehus, hus för studerande och liknande, uppmanas den som inleder projektet, redan i tidigt skede av projektet vara i kontakt med ARA

Anvisningar och guider

Publicerad 14-02-2013 kl. 12.22, uppdaterad 01-08-2017 kl. 12.27