Understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader (elunderstöd)

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

För samfund som äger eluppvärmda bostadshus och som även ansvarar för elavgifterna för uppvärmningen. Stödet kan inte beviljas åt kommersiella aktörer.

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

Mest 700e/månad/bostad beroende på elpriset och förbrukning.

Ytterligare information finns i anvisningar.

Syftet med elunderstödet är att lindra de höga elavgifternas påverkan på hushåll genom att kontrollera de stigande elprisernas inverkan på boendekostnader. Understödet är engångsersättningsbart och det kan fås för en period på högst fyra månader mellan 1.11.2022–28.2.2023.

I den första tilläggsbudgeten för år 2023 är understödets anslag 24 miljoner euro.

I beviljandet av understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets förordning om understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader (355/2023). Förordningen är ikraft till och med 17.4.2023.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av ett samfund, som äger ett bostadshus, så som

  • bostadsaktiebolag,
  • fastighetsaktiebolag och
  • bostadsrättsföreningar
  • allmännyttiga samfund (ARA-samfund)
  • kommuners hyreshusbolag.

Stödet kan inte beviljas åt andra kommersiella aktörer än de ovannämnda samfund som äger statsfinansierade bostäder.

När kan man söka?

Understöd kan sökas året runt. 

Understödet ansöks via ARAs e-tjänst. Logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation.

Före ansökning

  1. Bekanda dig med anvisningar och kontrollera kan ditt samfund få understöd.
  2. Skaffa bilagor som behövs med ansökan innan du börjar fylla in ansökan i ARAs e-tjänst.

Ytterligare information i anvisningar

Anvisningar finns i Avustusohjeet.ara.fi-webbplats. Anvisningar berättar till exempel villkor som gäller understöd, information om utbetalning samt anvisningar om ansökning och bilagor som behövs.

Gå till understödets anvisningar i Avustusohjeet.ara.fi-webbplats

Publicerad 24-03-2023 kl. 17.08, uppdaterad 21-08-2023 kl. 20.32