Understöd för elbilars laddningspunkter på arbetsplatser (på kommande 2022)

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

Arbetsgivare, ägare av sysselsättningsbyggnader eller -fastigheter.

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

750 euro per laddningsstation som är driftklar och uppfyller understödsvillkoren.

Obs!
Om anskaffningen av laddningspunkter görs för att uppfylla villkoren i lagen 733/2020 beviljas inte understöd för den del av anskaffningen som lagen föreskriver.
Gå till lagen 733/2020

Enligt nuvarande förhandsinformation kan ARA åren 2022 och 2023 bevilja understöd för laddningsstationer för elbilar som installeras på arbetsplatser. För understöden skulle årligen ett anslag på 1,5 miljoner euro reserveras.

Understöd kan ansökas år 2022

Man kan söka understöd från och med början av år 2022. Understödet söks via ARAs e-tjänst.

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av:

 • företag
 • kommuner, städer
 • kommunala inrättningar
 • samkommuner
 • privata arbetsgivare
 • privata ägare av affärsbyggnad eller -fastighet
 • stiftelser
 • församlingar
 • andelslag
 • registrerade föreningar.

Följande beviljas inte understöd:

 • statliga organ
 • statens ämbetsverk
 • kommersiella parkeringsbolag
 • samfund som skulle vara berättigade till understöd laddningsinfrastrukturen för elbilar.

Understödssökande:

 • måste ha ägarens samtycke till installationerna, eller
 • den sökande måste äga eller förvalta den byggnad eller fastighet i vilken laddningsstationerna installeras.

Stödet är ett stöd av mindre betydelse och omfattas av EU:s de minimis-bestämmelser. Vid beviljandet av understöd iakttar ARA förutsättningarna för de minimis-stöd. Gå till De minimis -förordningen (EUR-Lex) 

Vad understöds och under vilka förutsättningar?

Med hjälp av understödet kan man skaffa och installera driftklara laddningspunkter för elbilar på parkeringsplatser som i regel är avsedda för arbetstagarna.

Det förutsätts att stationerna:

 • är driftklara och utrustade med kontakt av typ 2
 • har en laddningseffekt på minst 3,7 kW när de tas i bruk
 • stöder en laddningseffekt på 11 kW
 • kontroll av laddningsbelastning kan kopplas till dem
 • för kablage som genomförs med understöd ska det vid behov vara möjligt att koppla 11 kW effekt i tre steg
 • de ska huvudsakligen vara avsedda för arbetstagarnas bruk, men det är ändå inte förbjudet att ladda egna eller besökares bilar.

Laddningsstationer får inte installeras på invånar- eller kundparkeringsplatser.

Den sökande ska ansöka om understöd innan de laddningsstationer som utförs med understödet har installerats.

Begränsningar i antalet stationer som får understöd

 1. En sökande kan beviljas understöd för högst 10 laddningsstationer per år.

 2. Med understödet kan flera olika aktörer göra högst 10 laddningsstationer per år i en byggnad eller fastighet.

 3. Sökande som hör till samma koncern kan beviljas understöd för sammanlagt högst 50 laddningsstationer per år.

De minimis-bestämmelser som gäller understöd

Understödet är stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd. Det omfattas av bestämmelserna i EU-kommissionens förordning 1407/2013. Det kumulativa stödet till en stödmottagare under en treårsperiod kan uppgå till 30 000-200 000 euro, beroende på sökandens bransch.

De minimis-bestämmelserna gäller ekonomiska aktörer såsom aktiebolag.

Ansökan om understöd

Man ansöker om understödet ARAs webbtjänst. Understödet kan ansökas i tjänsten år 2022.

En representant för ett ansökande samfund som gör ansökan i e-tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt. ”Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader”

Närmare anvisningar publiceras på denna sida i slutet av år 2021 eller i början av år 2022.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas i efterhand, i en rat. Ansökan om utbetalning görs hos ARA med en ansökan om utbetalning.

För att ARA ska kunna betala ut understödet ska understödstagaren lämna in dokumentationen över färdigställandet av laddningsstationerna och kostnadsutredningen till ARA.

Publicerad 09-11-2021 kl. 19.30, uppdaterad 28-09-2022 kl. 12.55