Understöd för elbilars laddningspunkter på arbetsplatser

Status för understödet den 22 november 2023:

Behandlings- och anslagssituationen

Ansökningarnas värde överskrider det anslag som har reserverats till understödet. Mindre summor av anslaget kan ännu frigöras då ansökningarna behandlas. Därmed tas nya ansökningar fortfarande emot och det lönar sig att skicka in sin ansökan snarast. Vi informerar skilt då ansökningen har stängts och nya ansökningar inte längre tas emot.

Det finns cirka 150 ansökningar som väntar på behandling. Beräknad behandlingstid för ansökningar som lämnas in i november 2023 är cirka 4–5 månader. Nu behandlar vi ansökningar som har lämnats in i slutet av juli 2023.

Understödets fortsättning

Riksdagen beviljade inte understödet ett tilläggsanslag för år 2023 och understödet har inte föreslagits att få en fortsättning år 2024.

Ara kan åren 2022 och 2023 bevilja understöd för laddningsstationer för elbilar som installeras på arbetsplatser. Regeringen har inte föreslagit fortsätta understödet år 2024.

För vem?

Arbetsgivare, ägare av sysselsättningsbyggnader eller -fastigheter.

Hur mycket?

750 euro per laddningsstation som är driftklar och uppfyller understödsvillkoren.

Obs!
Om anskaffningen av laddningspunkter görs för att uppfylla villkoren i lagen 733/2020 beviljas inte understöd för den del av anskaffningen som lagen föreskriver.
Gå till lagen 733/2020

Ansök om understöd

Understödet kan sökas året runt (ansökningstid är kontinuerlig).
Ladda ner sökanvisning om understöd (pdf)

Understödet söks via Aras e-tjänst. Tjänsten kan för tillfället användas bara på finska.

Gå till Aras e-tjänst


En representant för ett ansökande samfund som gör ansökan i e-tjänsten behöver Suomi.fi-fullmakten Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader.

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av

 • företag
 • kommuner, städer
 • kommunala inrättningar
 • samkommuner
 • privata arbetsgivare
 • privata ägare av affärsbyggnad eller -fastighet
 • stiftelser
 • församlingar
 • andelslag
 • registrerade föreningar.

Följande beviljas inte understöd

 • statliga organ
 • statens ämbetsverk
 • kommersiella parkeringsbolag
 • samfund som skulle vara berättigade till understöd laddningsinfrastrukturen för elbilar.

Understödssökande måste ha ägarens samtycke till installationerna, eller den sökande måste äga eller förvalta den byggnad eller fastighet i vilken laddningsstationerna installeras.

Stödet är ett stöd av mindre betydelse och omfattas av EU:s de minimis-bestämmelser. Vid beviljandet av understöd iakttar ARA förutsättningarna för de minimis-stöd. Gå till De minimis -förordningen (EUR-Lex) 

Vad understöds och under vilka förutsättningar?

Med hjälp av understödet kan man skaffa och installera driftklara laddningspunkter för elbilar på parkeringsplatser som i regel är avsedda för arbetstagarna.

Det förutsätts att stationerna

 • är driftklara och utrustade med kontakt av typ 2
 • har en laddningseffekt på minst 3,7 kW när de tas i bruk
 • stöder en laddningseffekt på 11 kW
 • kontroll av laddningsbelastning kan kopplas till dem
 • för kablage som genomförs med understöd ska det vid behov vara möjligt att koppla 11 kW effekt i tre steg
 • de ska huvudsakligen vara avsedda för arbetstagarnas bruk, men det är ändå inte förbjudet att ladda egna eller besökares bilar.

Laddningsstationer får inte installeras på invånar- eller kundparkeringsplatser, på hem av arbetstagare eller på fritidshus.

Den sökande ska ansöka om understöd innan de laddningsstationer som utförs med understödet har installerats.

Begränsningar i antalet stationer som får understöd

 1. En sökande kan beviljas understöd för högst 10 laddningsstationer per år.

 2. Med understödet kan flera olika aktörer göra högst 10 laddningsstationer per år i en byggnad eller fastighet.

 3. Sökande som hör till samma koncern kan beviljas understöd för sammanlagt högst 50 laddningsstationer per år.

De minimis-bestämmelser som gäller understöd

Understödet är stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd. Det omfattas av bestämmelserna i EU-kommissionens förordning 1407/2013. Det kumulativa stödet till en stödmottagare under en treårsperiod kan uppgå till 30 000-200 000 euro, beroende på sökandens bransch.

De minimis-bestämmelserna gäller ekonomiska aktörer såsom aktiebolag.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas i efterhand, i en rat. Ansökan om utbetalning görs hos Ara med en ansökan om utbetalning.

För att Ara ska kunna betala ut understödet ska understödstagaren lämna in dokumentationen över färdigställandet av laddningsstationerna och kostnadsutredningen till Ara.

Publicerad 09-11-2021 kl. 19.30, uppdaterad 10-11-2023 kl. 11.27