Förvaltningsklagan om verksamhetens riktighet

Ara kan ta emot och behandla förvaltningsklagan över verksamhet vars tillsyn hör till Aras lagstadgade uppgifter. Ärendet som gäller klagomålet ska alltså omfattas av Aras behörighet.

Många frågor och meningsskiljaktigheter som gäller boendet, till exempel mellan ägare och boende i bostäder som finansierats med statligt stöd (s.k. ara-bostäder) faller utanför Aras behörighet. Huruvida ett ärende kan behandlas som förvaltningsklagan bedöms alltid från fall till fall. Se punkten "Exempel på ärenden som hör till Aras behörighet" nedan.

Ett klagomål kan anföras i ett högst två år gammalt ärende. Ett klagomål i ett äldre ärende undersöks inte om det inte finns särskilda skäl till det.

Vad avses med ett klagomål?

Med ett klagomål avses en anmälan eller en angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Klagomålet kan gälla verksamhet som bedrivs av myndigheter, tjänstemän eller andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten ge administrativ styrning till den instans vars verksamhet klagomålet gäller.

Ett klagomål är inte ett sätt att söka ändring

Ett klagomål är aldrig ett sätt att söka ändring i ett beslut. Ara kan inte genom ett beslut som ges på basis av ett klagomål ändra eller upphäva beslut eller andra åtgärder som fattats, utan i klagomålsärenden ska verksamhetens riktighet undersökas i efterhand.

Ara kan i klagomålsavgörandet anmärka på ett eventuellt felaktigt förfarande och vid behov ge den som klagomålet gäller administrativ styrning i ärendet.

Ara övervakar verksamheten i de samfund som Ara utsett till allmännyttiga samfund samt i andra samfund som äger ara-bostäder. Tillsynsuppgifterna är lagstadgade och riktar sig mot den verksamhet som fastställs i lagen

Verksamhet som hör till Aras tillsynsbehörighet

Aras tillsynsbehörighet omfattar verksamhet hos ägare av statsunderstödda hyres- och bostadsrättsbostäder:

 • bostädernas användningsändamål
 • principer för bestämning av samfundets hyror eller bruksvederlag:
  • bestäms hyrorna eller bruksvederlagen enligt självkostnadsprincipen
  • har samfundet gjort efterkalkyler
 • övriga användnings- och överlåtelsebegränsningar (t.ex. överlåtelser)
 • Iakttagande av bestämmelserna om allmännyttighet

Dessutom omfattar Aras tillsynsbehörighet i fråga om statsunderstödda bostadsrättsbostäder även

 • val av hyresgäster
 • boendeförvaltning
 • överlåtelse av bostadsrätt
 • återbetalning av bostadsrättsavgifter
 • samförvaltning i hyreshus.

Exempel på verksamhet som inte hör till Aras behörighet

 • reparationer under boendetiden
 • service och underhåll av bostäder
 • vräkning
 • konflikter mellan hyresvärd och hyresgäst

Kommunerna och välfärdsområdena övervakar valet av hyresgäster till hyresbostäder

Övervakningen av valet av hyresgäster till statsstödda bostäder ankommer i första hand på de kommuner där bostäderna är belägna. Om det är fråga om bostäder för specialgrupper vars boendeservice ordnas av välfärdsområde (till exempel serviceboende med heldygnsomsorg) hör dock övervakningen av valet av hyresgäster till välfärdsområdet.

Klagomålsmyndighet i ärenden som gäller val av hyresgäster är därför kommunen eller välfärdsområdet. 

Hyrans eller bruksvederlagets skälighet bedöms av domstol

Det ankommer på allmänna domstolar att bedöma om hyran eller bruksvederlaget för en enskild bostad är skäligt.

Klagomålet till ARA ska göras skriftligt och det ska skickas till ARAs registratorskontor per post eller e-post till ARA.

Om du inte är säker på om ditt ärende kan behandlas som ett klagomål eller om du har andra frågor om att lämna in ett klagomål kan du kontakta adressen valvonta(at)ara.fi.

Följande uppgifter ska finnas i klagomålet:

 • Den klagandes namn
 • Den klagandes kontaktuppgifter
 • Förfarande, beslut eller åtgärd som klagomålet gäller
 • Den klagandes uppfattning om på vilka grunder förfarandet i fråga har varit felaktigt, osakligt eller lagstridigt
 • I mån av möjlighet uppgift om den tidpunkt som klagomålet gäller.

ARA ber den klagande vid behov komplettera sitt klagomål om klagomålet inte innehåller tillräckliga uppgifter för att behandla ärendet.

Sändande av klagomål

Skicka klagomålet till ARAs registratorskontor. Om klagomålet innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter, ska e-post skickas som skyddad e-post via tjänsten Sekretessbelagt meddelande: Gå till skyddad e-post (turvaviesti.ara.fi)

Registratorskontorets e-postadress:

E-post: kirjaamo.ara (at) ara.fi.

 

Postadress:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Registratorskontoret
PB 30
15141 LAHTIS

ARA sätter sig in i klagomålet och överväger från fall till fall vilka åtgärder klagomålet förutsätter. Om det inte finns anledning att vidta åtgärder med anledning av klagomålet, ska klaganden så snart som möjligt underrättas om detta.

ARA skaffar de utredningar som ARA anser nödvändiga i ärendet och hör vid behov den som klagomålet gäller. Klagandens namn kommer till kännedom för den som klagomålet gäller. Den som klagomålet gäller kan också i samband med hörandet få de handlingar som den klagande lämnat in. ARA ber den klagande om ett bemötande i ärendet om det anses nödvändigt.

När ARA har gett sitt avgörande i ärendet delges avgörandet den klagande och den som klagomålet gäller.

Avgörande med anledning av förvaltningsklagan kan inte överklagas.

Publicerad 04-11-2020 kl. 17.00, uppdaterad 03-01-2024 kl. 15.39