Utjämning av hyror

Hyrorna för objekt som tillhör samma ägare och som beviljats lån med stöd av aravalagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån kan med undantag av vissa fall utjämnas (aravabegränsningslagen 7 a § och räntestödslagen 13 a §). Avsikten med utjämningen är att hyrorna så väl som möjligt skall svara mot användningsvärdet för bostäderna och att inte hyrorna för ett objekt stiger oskäligt till exempel efter ombyggnad, eftersom alla objekt deltar i reparationskostnaderna för det ombyggda objektet.

I hyresutjämningen rekommenderas utjämning av kapitalutgifterna, varvid skötselutgifterna fastställs husbestämt eller per hyresbestämmelseenhet. Med hyresbestämningsenhet avses hus som fysiskt ligger nära varandra men som ändå kan utgöra flera belåningsobjekt. Förutom kapitalutgifterna kan man utjämna periodiserade reparationskostnader, hyresintäkterna för affärslokaler, arrendet för tomten samt den totala hyran.

Vid utjämning ska man beakta att från och med den 1 januari 2017 får hyror inte utjämnas bland

  1. ARA-bostäder som omfattas av självkostnadshyresreglerna och övriga ARA-bostäder, om utjämningen skulle höja hyrorna som omfattas av bestämmelserna för hyresbestämning (däremot kan medel som samlats in genom hyror som inkrävs för bostäder som inte omfattas av bestämmelserna för hyresbestämning användas för att sänka hyrorna för bostäder som omfattas av bestämmelserna om hyresbestämning),
  2. bostäder som avses i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004), samt
  3. sådana objekt som har fått investeringsunderstöd, vilka har beviljats understöd i olika stödgrupper (bostäder som hör till samma stödgrupp kan utgöra en egen hyresbestämningsenhet).

ARA kan bevilja undantagstillstånd från förbuden i punkterna 2 och 3, om det finns särskild anledning för detta. En sådan särskild anledning för beviljande av undantagstillstånd är till exempel det att hyrorna för vissa objekt skulle bli oskäligt höga.

Stödgrupperna för objekten finns i bilagorna till ARAs lånebeslut.


Till exempel studentbostäder:

Hyror för sådana studentbostäder som har fått investeringsstöd och sådana som redan tidigare fått understöd för det egna kapitalet kan utjämnas, eftersom dessa två kan anses vara bostäder för grupper med särskilda behov som avses i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Eftersom målgruppen är densamma avsätts medlen i investeringsstödet även efter utjämningen för den målgrupp, för vilken stödet har beviljats. Således behöver man inte söka om undantagstillstånd hos ARA, utan hyrorna kan utjämnas utan undantagstillstånd.

Utjämningsmodell enligt bruksvärde

Samfunden kan använda den utjämningsmodell som finns på den här sidan för att reda ut grunden för och storleken på utjämningen enligt bruksarbetet för att reda ut hyran eller bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder. Modellen kan även bearbetas för att motsvara samfundets egna behov.

Avsikten med modellen är att presentera objektiva, transparenta och förståeliga principer för utjämningen. Modellen baserar sig på bruksvärdet och på poängsättningen av faktorer som påverkar detta samt på vikten för olika delområden. Modellen lämpar sig för alla samfund och den flexar enligt ändringar i fastighetsstommen.

Utjämningsmodellens anvisning och verktyg

Publicerad 02-10-2015 kl. 15.23, uppdaterad 15-02-2023 kl. 13.33