Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt som inleds 2023

Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt som inleds 2023

Med hjälp av finansieringen vill man stöda genomförandet av behovsorienterade utvecklingsprojekt bland ARA-aktörerna. Med FoU-projekt kan man producera ny information och nya tillvägagångssätt för att utveckla ARA-boende och främja socialt och ekologiskt hållbart boende. I synnerhet önskas gemensamma projekt som omfattar ARA-samfund, kommuner, forskningsinstitut och andra aktörer inom den offentliga och privata sektorn.

Ansökningsanvisningar

Finansieringen är avsedd för forsknings- och utvecklingsprojekt som anknyter till ett eller flera teman inom ARAs utvecklingsverksamhet:

 • Hållbart ARA-byggande
  • Fördelaktighet hos livscykeln och energieffektiva lösningar på ett kostnadseffektivt sätt
  • Cirkulär ekonomi och materialeffektivitet
  • Främjande av god praxis och goda utvecklingsresultat i ARA-produktionen
  • Bästa praxis vid ombyggnad
 • Utveckling av boende för grupper med särskilda behov
  • boende för äldre, handikappade och studerande
  • nya boendelösningar och gemensamt boende
 • Planering och förutseende av kommunens boende
  • Teman i anslutning till planläggning
  • Utmaningar i områden med minskande befolkningsmängd
 • Informationstjänster och utredningar om ARA-boende

Finansiering kan sökas av:

 • ARA-samfund
 • universitet och forskningsinstitut
 • kommuner
 • grupper och konsortier som består av ARA-samfund, universitet eller forskningsinstitut och kommuner.

I denna ansökan delas sammanlagt högst 400 000 euro ut i utvecklingsfinansiering. Flera projekt av olika storlek kan få finansiering. De projekt som väljs ut har inte fastställts på förhand.

Vi rekommenderar att finansiering söks för ett projekt för 20 000 – 60 000 euro (inklusive moms 24 %). I det ansökta beloppet ska projektets omfattning och eventuella andra finansiärers andel av kostnaderna beaktas. Man kan ansöka om både delfinansiering och finansiering för hela projektet. Momsen på 24 % ingår i det finansieringsbelopp som beviljas.

Som upphandlingar, inte som understöd

Utvecklingsprojekt genomförs i form av upphandlingar. Det är inte fråga om understöd för utvecklingsprojekt.

Med ansökan om utvecklingsfinansiering kan man ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt i anslutning till ARA-projektet, med det påverkar inte finansieringen av ARA-projektet i behandlingen av räntestödslån.

Utöver ARAs utvecklingsfinansiering kan projektet även få annan finansiering från andra aktörer. Finansiering kan också sökas för samfinansierade projekt. Finansiering kan också sökas för projekt vars genomförande konkurrensutsätts. Om projektet väljs kan den sökande konkurrensutsätta genomförandet efter mars 2023.

Utvecklingsbidraget faktureras av ARA enligt den faktureringstidtabell som fastställs i upphandlingskontraktet.

Ansökningstid till mitten av november

Finansiering kan sökas för ett projekt som inleds 2023. Ansökningstiden går ut tisdagen den 15 november 2022. Ansökningsblanketten med bilagor ska skickas per e-post till ARAs registratorskontor (kirjaamo.ara(at)ara.fi) senast tisdagen den 15 november 2022 kl. 15.00. Ansökningsblanketten och bilagorna ska vara på finska eller på svenska.

ARA gör ett preliminärt val i slutet av 2022. Valet av projekt fastställs i mars 2023, varefter ARA ingår upphandlingskontrakt tillsammans med de valda projekten. Projektet ska vara klart senast 2025.

Principer för val av projekt

Som sökande önskas projekt som genomförs i samarbete med ARA-samfund, forskningsinstitut eller universitet samt aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Vid valet av projekt betonar ARA projektplanens genomförbarhet och resultatens användarbarhet. Resultaten ska också vara till nytta för andra ARA-samfund samt för ARAs verksamhetsområde i större utsträckning. Redan när man funderar på projektets tema lönar det sig att välja ett ämne eller problem som berör andra aktörer inom ARAs verksamhetsområde.

Övriga principer:

 • Projektet löser ett aktuellt problem eller skapar mer förståelse för ett viktigt ämne inom ARAs verksamhetsområde
 • Projektets resultat ska vara offentliga och kunna utnyttjas i större utsträckning
 • Den ansökta finansieringen ska vara rätt dimensionerad i förhållande till projektets omfattning och mål.

ARA förbehåller sig rättigheten att bevilja en mindre finansieringssumma än vad som ansökts eller föreslå ändringar i projektplanen.

När projektet är färdigt ska den sökande lämna in en slutrapport i elektroniskt format som publiceras i ARA. Slutrapporten ska beskriva projektets centrala resultat och följa ARAs grafiska riktlinjer. Rapporten publiceras i ARA-Projektbanken och den som genomför projektet ska se till att den är tillgänglig (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Rapporten ska vara på finska eller på svenska.

ARAs roll i projektet

ARA utser en ansvarsperson för varje projekt med sakkunskap inom projektets ämnesområde. Ansvarspersonen deltar i projektets styrgrupp. Om flera projekt inom samma ämnesområde väljs, kan en gemensam styrgrupp tillsättas för dem.

ARA upprättar ett upphandlingskontrakt med genomföraren och publicerar en slutrapport i ARA-Projektbanken om projektets resultat som genomföraren utarbetat.

Ansökningsblankett

ARA 101 Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt 2023

Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt 2023 Läs mer

Publicerad 22-09-2022 kl. 10.16, uppdaterad 22-09-2022 kl. 10.29