Anmälan om allmännyttighet till ARA

Enligt 15 c § 2 mom. i aravalagen och 26 § 2 mom. i räntestödslagen ska ett angivet samfund i förväg informera ARA om sådana omständigheter som kan inverka på om kraven för allmännyttighet uppfylls.

Det är fråga om en så kallad anmälan om allmännyttighet.

Vem har skyldighet att göra en anmälan om allmännyttighet?

Anmälningsskyldigheten gäller alla allmännyttigförpliktade underställda och samfund som hör till koncernens allmännyttiga del. Anmälningsskyldiga är även, förutom det allmännyttiga samfundet, det allmännyttiga samfundets dotterbolag samt andra samfund som ingår i samma koncern och som är underställda användnings- och överlåtelsebegränsningar. Naturligtvis räcker det om ett samfund från samma koncern gör anmälan till ARA.

När och hur görs anmälan?

Anmälan görs till ARA på förhand, alltså innan åtgärderna börjar. En anmälan på förhand är nödvändig för att ARA ska kunna genomföra dess föreskrivna övervakningsuppgift. ARA bör ha tillräckligt med tid för att erhålla kompletterande information som kan behövas och exempelvis sätta igång förhandlingar om detta påverkar uppfyllandet av kraven.

Exempelvis vid en fusion kan man göra en anmälan redan innan fusionsplanen skrivs under, om man känner till de omständigheter som är av betydelse för ärendet. 

Anmälan kan göras som en fritt formulerad ansökan per e-post eller post. 

Vilka saker bör anmälas?

Till ARA bör man informera om sådana omständigheter som kan inverka på om kraven för allmännyttighet uppfylls. Ärenden som förutsätter anmälan är åtminstone: 
 

Företagsarrangemang

Exempelvis fusioner eller ägararrangemang för koncernens dotterbolag.

Det kan till exempel vara förbjudet med en åtgärd, där man i koncernens allmännyttiga del planerar att överföra bostäder som är underställda användnings- och överlåtelsebegränsningar eller andelar som ger rätt att besitta bostäderna från ett företag till ett annat i syfte att dela upp det statsstödda bostadsbeståndet i mindre enheter.

Utvidgning av verksamhetsområdet

Allmännyttiga samfund borde i regel inte bedriva annan än social uthyrningsverksamhet samt anknytande verksamhet. Samfunden kan vara inom andra sektorer, exempelvis tjänster inom fastighetsskötsel.

Finansiering

En situation kan vara förbjuden exempelvis om samfundet ämnar genom koncernunderstöd överföra avkastning utanför det allmännyttiga samfundet eller koncernens allmännyttiga del, så att den utdelade mängden överskrider den tillåtna mängden avkastning som får delas ut ur koncernens allmännyttiga del.

Ändringar i bestämmelser           

Är ändå inte alltid allmännyttiga saker, exempelvis ändringar gällande boendedemokrati. 

Ändringar i bolagsordning

Exempelvis att ändra ett vanligt fastighetsaktiebolag till ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag. 

Placeringar

ARA ger inte placeringsråd, men ger anvisningar om placeringar som en del av övervakningen för allmännyttiga samfund. 

Ja. I svaret tar ARA ställning till om den anmälda åtgärden godkänns eller inte. Åtgärden får inte påbörjas innan man fått svar från ARA. 

Vad om samfundet är missnöjt med svaret?

Man kan inte besvära sig över ARAs svar om anmälningar angående allmännyttighet. 

Vad om samfundet inte följer ARAs svar?

Om samfundet påbörjar en åtgärd som går emot allmännyttighet och, trots uppmaning från ARA, inte rättar till sitt förfarande inom en rimlig tidsfrist som fastställts av ARA, fattar ARA ett förvaltningsbeslut gällande samfundet.

I beslutet krävs att samfundet ska följa bestämmelserna för allmännyttighet i situationen eller så förbjuds samfundet från att genomföra åtgärderna som går emot bestämmelserna för allmännyttighet.

ARA kan påskynda föreläggandet eller förbudet med sätt föreskrivna i räntestödslagen och aravalagen.
 

Publicerad 12-02-2020 kl. 14.45, uppdaterad 30-03-2020 kl. 15.43