Hyresbestämning

Om uppbärning av hyror för ARA-hyresbostäder föreskrivs i 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och 7 § i aravabegränsningslagen (1190/1993), vilka till sitt innehåll motsvarar varandra. Vid bestämning av bostäders hyra ska självkostnadsprincipen iakttas. Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som vid sidan av andra intäkter behövs för utgifterna för finansieringen av hyresbostäderna och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. Därtill kan genom hyrorna på förhand avsättas medel för utgifter för ombyggnad, underhåll och skötsel. Från och med den 1 januari 2017 får det i hyran ingå ränta på eget kapital på högst 4 procent.

Hyrorna för ARA-hyreshus eller -bostäder som tillhör samma ägare och som finansierats med arava- och räntestödslån kan utjämnas (utjämning av hyror). Gå till utjämning av hyror

Självkostnadsprincipen

Hyrorna för ARA-hyresbostäder som är underställda begränsningar bestäms enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär att hyra för bostadslägenheten får tas ut av hyresgästerna till högst det belopp som utöver övriga intäkter behövs för finansieringen av bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning. Grunden för beräkningen av självkostnadshyran är anskaffningsvärdet som utgörs av bygg- och markkostnader och som godkänts av ARA. 

Bestämmelsen om självkostnadshyran gäller inte aravahyresbostäder som är underställda så kallade fortsatta begränsningar.

En förtida betalning av lånet befriar inte från hyresbestämmelserna och inte heller från andra begränsningar. Då lånet har återbetalats enligt de ursprungliga lånevillkoren eller då lånetiden gått ut, gäller hyresbestämmelserna inte längre för hyreshuset. I detta fall bestäms hyrorna fritt enligt lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995), men hyran ska fortfarande vara skälig.

Bestämmelserna om bestämning av självkostnadshyran gäller även situationer där objektet hyrs ut i första hand till ett annat samfund som i andra hand hyr ut den till dess hyresgäster. Självkostnadsprincipen gäller hyror som uppbärs av såväl fastighetsägaren som den som hyr ut bostaden i första hand. Fastighetsägaren ansvarar för att även den som hyr ut bostaden i första hand följer självkostnadsprincipen vid bestämning av hyran som tas ut av hyresgästerna.

Konkurrensutsättning

Ägare av hyreshus ska oberoende av leverantör konkurrensutsätta de i fråga om kostnaderna mest betydande disponent-, förvaltnings-, service- och övriga fastighetsskötseltjänsterna samt underhållsarbetena för vars täckande hyra tas ut eller enligt planerna ska tas ut om upphandlingens värde utan mervärdesskatt överstiger det nationella tröskelvärde som föreskrivs i 15 § 1 punkten i lagen om offentlig upphandling (348/2007). Tjänster och underhållsarbete ska konkurrensutsättas oberoende av om de tillhandahålls inom eller utanför den allmännyttiga delen av ägarsamfundets koncern. Om den som äger ett hyreshus är en upphandlingsenhet som avses i lagen om offentlig upphandling, föreskrivs om dennes skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingarna i lagen.

Om konkurrensutsättningsskyldigheten föreskrivs i 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och i 7 b § i aravabegränsningslagen med samma innehåll.

Övervakning av hyror

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet övervakar bestämningen av självkostnadshyran och ser till att de bestämmelser iakttas som gäller förfaringssätten i samband med bestämningen. Centralen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen. Centralen ska även ge låntagare allmän handledning i ärenden som rör självkostnadshyra. De allmänna domstolarna ska bedöma om hyran för enskilda lägenheter är skälig i enlighet med hyreslagen.

 

Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet 23-03-2022
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer
Publicerad 05-03-2013 kl. 10.17, uppdaterad 26-06-2023 kl. 14.23