Understöd för rivning av ARA-hus

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 90 procent av kostnaderna.

 

För att täcka kostnaderna för rivning av ett ARA-hyreshus kan man få understöd ur statens medel. Huset som ska rivas kan vara underställt användnings- och överlåtelsebegränsningar eller vara befriat från begränsningar. Förutsättningen för att få understöd är ett rivningstillstånd från ARA eller motsvarande omständigheter, om begränsningarna inte längre är i kraft.

En annan förutsättning är att understödet behövs för att sanera ekonomin hos hyreshusets ägarsamfund eller förebygga ekonomiska svårigheter för att täcka kostnaderna för rivning.

Den som ansöker om understöd ska upprätta en helhetsutredning av rivningens, det eventuellt ansökta rivningsackordets och understödets inverkan på det ekonomiska läget. Samtidigt ska man lägga fram en uppskattning av rivningskostnaderna och utreda det totalekonomiskt mest förmånliga rivningssättet med beaktande av möjligheterna att återvinna rivningsavfallet. Understödet används inte för att täcka andelen som utgör avfallsskatt och deponiavgift.

Rivningsarbetet får inte påbörjas innan det kvarvarande statliga lånet återbetalats och ARA har fattat ett beslut om att bevilja understöd.

 

Ändring i beloppet av understöd (från och med 1.1.2022)

Beloppet av rivningsunderstöd kan beviljas högst 90 % av de skäliga totalkosnader. Förändring trädde i kraft den 1 mars 2020.  Förhöjt bidrag kan beviljas aravahyreshus som beviljats tillstånd till rivning, som är belägna i områden med minskande befolkning och vars ägarsamfund har betydande ekonomiska svårigheter.

Från och med den 1 januari 2022 ska den som ansöker om understöd tillställa rivningskartläggning redan under ansökningsfasen. Redogörelse kan lämnas in med hjälp av "Purkukartoituksen raportointilomake" och den är förutsättningen för utbetalning av bidraget. Ytterligare information finns i guiden "Purkukartoitus – opas laatijoille"

ARA rekommenderar användning av en Materiaalitori för att främja återvinning av rivningsavfall.

Ansökan och utbetalning av understöd

Rivningsbidrag söks med blanketten ARA 5a. När rivningsarbetet är avslutat kommer ansökan om utbetalning göras på blankett ARA 5c. Båda blanketten returneras till ARA.

Publicerad 20-08-2020 kl. 10.26, uppdaterad 11-04-2023 kl. 15.41