Understöd för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

Status för understödet den 24 augusti 2023:

Värdet på de ansökningar som redan har lämnats in till ARA överstiger de tillgängliga anslagen. Nya ansökningar kan fortfarande lämnas in. Eftersom det inte finns något beslut om tilläggsanslag för understödet för detta år och inget beslut om understödets fortsättning nästa år är det dock osäkert ifall understödet kan beviljas till nya ansökningar. 

Beslutet om en möjlig förlängning av understödet och om dess villkor för år 2024, samt beslutet om ett eventuellt tilläggsanslag för detta år, fattas av regeringen.

Ifall understödet tilldelas mer anslag för detta år eller ifall understödet fortsätter nästa år, så fortsätter vi behandla ansökningarna i den ordning de har lämnats in till ARA. De ansökningar som nu lämnas in blir alltså och vänta i kö på att understödet möjligtvis blir tilldelad mer anslag i år eller till nästa år.

Behandlingssituation

Det finns cirka 580 inkomna ansökningar som väntar på behandling. Handläggningstiden för en ansökan som lämnas in i augusti 2023 är cirka 4–5 månader. Vi tar nu emot ansökningar som skickats in under februari 2023.

 

 

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Samfund som äger en bostadsbyggnad eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storlek

35 %  av de godkända, faktiska kostnader, dock högst 90 000 euro.

Se ytterligare villkor på denna sidan och sökanvisningen.

Antalet laddningsbara elbilar (renodlade elbilar och laddhybridbilar) ökar. Många husbolag planerar att installera laddningsstationer de närmaste åren. 

ARA beviljar understöd till samfund som äger bostadsbyggnader för de ändringar som krävs i fastigheternas elsystem för att installera laddningsstationer för elbilar. Understöd kan också beviljas för att installera laddningsapparater vid parkeringsplatser som ägs av parkeringsbolag om det sökande samfundet äger aktier i parkeringsbolaget vilka berättigar boenden i ansökningsbolaget att använda parkeringsplatserna.

Ett anslag på 5,5 miljoner euro har reserverats i statsbudgeten 2021 för understöd. Understödet syftar till att öka möjligheterna att ladda elbilar hemma och därmed att öka beståndet av elbilar i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.

Noggrannare anvisningar och förutsättningar om understöd finns i sökanvisning.
Läs sökanvinsningen före du ansöker om understöd. Ladda ner sökanvisning (PDF)

OBS! Vi uppdaterar anvisningar så snart som möjligt.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av samfund som äger en bostadsbyggnad (t.ex. husbolag och hyreshusbolag) eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

De minimis -förordningen tillämpas på understödet, vilket innebär att det kumulativa stödet till en stödtagare kan uppgå till högst 200 000 euro under 3 års tid. Denna bestämmelse gäller ekonomiska aktörer, t.ex. hyreshusbolag.
Gå till De minimis -förordning i Eur Lex -sidor 

Hur mycket understöd och för vilka åtgärder?

Understöd beviljas till högst 35 % av de godkända faktiska kostnaderna. Understödet kan höjas om minst hälften av laddningsstationerna som genomförs med understödet har minst 11 kW laddningseffekt. I sådana här projekt är understödet 50 % av hela projektets godtagbara, faktiska kostnader.

Understödets övre gräns i eurobelopp är i båda fallen 90 000 €. 

Ett villkor för understödet är att samfundet bygger en laddningsstation på minst fem parkeringsplatser. Understöd kan också beviljas för anskaffning av laddningsstationer.

Understöd beviljas inte till halvfärdiga nybyggnadsprojekt.

Stödberättigade kostnader av laddningsinfrastruktursprojekt som genomförs är:  

  • behovsinventering
  • projektplanering
  • ändringar i elcentral
  • rördragningar och kabling
   • samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten.
  • Laddningsstationerna kan endast omfattas av stödet om de ägs av den som får stödet.

  Ansök om understöd i ARAs e-tjänst

  Inloggning i tjänsten kräver stark autentisering för vilken Suomi.fi-inloggninganvänds. Man kan logga in med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Vi rekommenderar att man använder webbläsaren Chrome eller Firefox.

  Du behöver ärendefullmakt för att ansöka om understöd

  En representant för ett samfund behöver Suomi.fi-ärendefullmakt för att kunna agera i det sökande samfundets namn. Den fullmakt som behövs är ”Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader”.

  Gå till ARAs e-tjänst

  Anvisningar om inloggning till e-tjänsten: Gå till anvisnignar om Suomi.fi-inloggning

  Så här byter du ärendeprofil i tjänsten så att du kan ansöka om understöd för samfund:

  1. Identifiera dig i tjänsten med dina egna koder i Suomi.fi-inloggningen. Efter det kommer du tillbaka till ARA:s e-tjänst.
  2. Välj det husbolag som du representerar som profil när du uträttar ärenden:
   1. Välj "Hämtning av samfunds fullmaktskoder" i rullgardinsmenyn ovanför understödsansökningar (där ditt eget namn visas som standard). Detta öppnar ett nytt fönster till Suomi.fi-tjänsten.
   2. Välj i listan i det nya fönstret det samfund för vars räkning du ansöker om understöd och bekräfta valet.
   3. Du kommer tillbaka till ARAs e-tjänst och på sidan visas nu alla de understödsansökningar som är avsedda för samfund.
  3. Gå vidare till att fylla i understödsansökan.

  Utbetalning av understöd

  Understödet utbetalas i en rat i enlighet med de genomförda utgifterna, men ändå som mest enligt understödsbeslutet efter att arbetena har slutförts.

  Se ytterligare anvisningar om begäran om utbetalning från sökanvisningen. 

  Publicerad 19-08-2020 kl. 13.58, uppdaterad 13-06-2023 kl. 12.52