Lånevillkor

Maximiandelen lån för godkända byggnads- och anskaffningskostnader är 95 %.

Räntan kan vara bunden till referensräntan eller fast. Finansieringsinstitutet kan för övriga lån än de med fast ränta uppbära en räntemarginal som det anser vara skälig vid den tidpunkt då lånet beviljas. Som räntor godkänns de allmännaste offentligt noterade referensräntorna t.ex 6 eller 12 månaders euribor eller penninginstitutens egna s.k. primräntor.

Låneförbindelse

I låneförbindelsen ska räntan för räntestödslånet fastslås (referensränta och marginalen som tillkommer på den eller fast räntan). Räntan som lånebeviljaren tar ut för ett räntestödslån får vara högst lika stor som den ränta som vid respektive tidpunkt allmänt tillämpas på lån som är förbundna med motsvarande risker och villkor.

Justering och ändring av låneräntan

ARA godkänner inte en ensidig ränteförhöjning som i räntestödslånen berättigar till understöd som grundar sig på generalklausuler.

Marginalgranskningen kan godkännas tidigast 5 år efter att lånet har lyfts när ränteperioden som bestämmer noteringen av referensräntan ändrar. Därefter är följande kontrollperiod minst 5 år. ARA kräver att kreditinstitutets låneförbindelse innehåller en klausul att låntagaren kostnadsfritt har rätt till återbetalning av lånet när ränteperioden upphör.

Ändringar som gäller räntan eller lånevillkor och säkerhet ansöks skiftligt med en fritt formulerad ansökan från Statskontoret. Ytterligare information:Räntestöd för hyres- och bostadsrättshus (Statskontoret)

Ett tilläggslån som beror på en av ARA godkänd justering av anskaffningsvärdet för ett projekt ska också följa ovan nämnda principer.

Amortering av räntestödslån

Amorteringarna av ett räntestödslån med fasta amorteringar har fastställts för hela lånetiden.

År

Amorteringar av original lånekapitalet

1–5

6,00 %

6–10

7,75 %

11–15

9,50 %

16–20

10,75 %

21–25

12,50 %

26–30

14,50 %

31–35

17,50 %

36–40

21,50 %

Publicerad 18-02-2013 kl. 12.45, uppdaterad 21-09-2023 kl. 10.03