Borgenslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag

Staten ansvarar för lån som beviljats av kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter och kommuner (lånebeviljare), och som används för ombyggnad av en byggnad eller delar av en byggnad som ägs och förvaltas av ett sådant bostadsaktiebolag som avses i lagen om bostadsaktiebolag.

Lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014) trädde i kraft den 1 januari 2015.

Godkännande av borgenslån

ARA kan godkänna lån till bostadsaktiebolag som borgenslån. Förutsättningen för godkännande är att låntagaren bedöms ha tillräckliga förutsättningar att betala tillbaka borgenslånet. När man ansöker om borgenslån utreder ARA de ekonomiska riskerna med projekten och bolagens betalförmåga och kontrollerar att ombyggnaderna är nödvändiga och ändamålsenliga samt motiverade i ekonomiskt hänseende.

Allmänna villkor för lån

Lånevillkoren, räntan och eventuella övriga kostnader som lånebeviljaren tar ut för ett lån som godkänns som borgenslån ska vara skäliga i förhållande till lånevillkoren, räntan och kostnaderna för lån som allmänt beviljas för motsvarande ändamål.

Endast lån i euro kan godkännas som borgenslån.

Ett borgenslån får lyftas i poster som motsvarar det skede ombyggnadsarbetet befinner sig i eller i en post då arbetet är färdigt.

Lånebelopp

Borgenslånet uppgår till högst 70 % av de skäliga ombyggnadskostnaderna för de bostäder och tillhörande utrymmen som direkt betjänar boendet. De utrymmen som direkt betjänar boendet kan exempelvis vara

  • förråd,
  • bastuutrymmen,
  • tvättstugor och
  • motsvarande utrymmen.

Affärsutrymmen är inte utrymmen som betjänar boendet.

Projekt som kan beviljas borgen

Ombyggnaden ska basera sig på en i 6 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten i lagen om bostadsaktiebolag avsedd redogörelse för behovet av underhåll och på ett konkurrensförfarande, om inte ARA av särskilda skäl beviljar undantag från konkurrensförfarandet. Kostnaderna för ombyggnad av bostäder som finansieras med borgenslån ska vara skäliga.  Ett lån kan godkännas som borgenslån endast om låneavtalet har konkurrensutsatts.

Om objektet som ska byggas om ligger på arrendemark, kan borgenslånet endast godkännas om arrendeavtalet förbjuder uppsägning under borgenstiden enligt 10 § 1 mom. (högst 20 år) och därefter under minst fem års tid. Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje part utan att fastighetsägaren hörs.

För att förhindra överlappande statsunderstöd, kan ett lån inte godkännas som borgenslån, om låntagaren för samma ändamål beviljats räntestöd eller lån av statens medel med stöd av någon annan lag.

Säkerhet

Fastighetsinteckning är den huvudsakliga primära säkerhet som ARA godkänner, och den måste ha bättre förmånsrätt än låntagarens andra lån.

I undantagsfall kan ARA godkänna en annan tryggande säkerhet. ARA kan av särskilda skäl besluta att borgenslånets inteckningssäkerhet har sämre förmånsrätt än ett eller flera andra lån som tagits för ombyggnadsprojektet; eller även ett tidigare lån som upptagits för ett annat av bostadsaktiebolagets behov. Borgenslånet och det lån som har bättre förmånsrätt eller lånens sammanlagda belopp får vara högst 50 procent av projektets verkliga värde, vilket ARA bekräftar utgående från en utredning från låntagaren som är tillgänglig för andra.

Om andra skulder har bättre förmånsrätt än borgenslånet ska det som säkerhet för borgenslånet dessutom tas upp en efterpantsättning för de pantsättningar som har bättre förmånsrätt.

Ett objekt för vilket borgenslån beviljats ska vara tillräckligt försäkrat.

Borgensavgift och borgenstid

Låntagaren betalar en borgensavgift till staten. I samband med att lånet lyfts tar lånebeviljaren ut en borgensavgift av låntagaren. Borgensavgiften är två procent av det beviljade borgenslånets kapital och betalas till Statskontoret i samband med att lånet lyfts.

Statens ansvar för borgenslånet varar högst 20 år från det att lånet första gången godkänts som borgenslån. Borgenstiden upphör tidigare om borgenslånet betalas tillbaka innan dess. Om låntagaren under borgenstiden återbetalar borgenslånet med ett nytt lån, kan Statskontoret enligt ansökan från låntagaren godkänna även det nya lånet som borgenslån, om det uppfyller de allmänna villkoren enligt 7 § 1 och 2 mom. Borgenstiden förblir då densamma som för det ursprungliga borgenslånet.

 

Publicerad 22-01-2015 kl. 13.38, uppdaterad 20-03-2023 kl. 9.42