Överlåtelseersättning och maximipris för ara-bostäder

Ara fastställer överlåtelseersättningen för ett ara-objekt som är underställt begränsningar i samband med att överlåtelsetagaren anges. Om överlåtelsetagaren är en kommun eller ett välfärdsområde, fastställer Ara överlåtelseersättningen utan ansökan om namngivning. Överlåtelseersättningen är samtidigt ara-objektets högsta överlåtelsepris.

Den del av försäljningspriset som överskrider det tillåtna överlåtelsepriset ska betalas till Statens bostadsfond. Överlåtelsen kan alltid göras till ett av Ara fastställt lägre pris än överlåtelseersättningen.

Överlåtelseersättning beräknas för arava- och räntestödsbelånade objekt. Överlåtelseersättningen baseras på låntagarens självfinansieringsandel vid överlåtelse av fastigheter och på investerat eget kapital i bolaget vid överlåtelse av aktier.

De uppgifter som behövs för att beräkna överlåtelseersättningen meddelas Ara på samma blankett som man ansöker om angivande av mottagare.

När fastställs inte överlåtelseersättningen?

  • Överlåtaren och överlåtelsetagaren tillhör samma koncern.
  • Överlåtelsen genomförs i form av en fusion, fission eller verksamhetsöverföring och överlåtelsen sker till egendomens bokförda värde och pengar inte används som vederlag.
  • Objektet som ska överlåtas har förlängd begränsningstid (gäller endast aravalåneobjekt).

Med koncern avses en helhet bestående av allmännyttiga bostadssamfund som tillhör samma koncern och samfund som äger statligt finansierade bostäder och som står under deras beslutanderätt (ara-bostäder) eller en helhet bestående av samfund som äger ara-bostäder och som står under kommunens eller ett annat offentligt samfunds beslutanderätt.

Överlåtelsepris för andra lokaler än sådana som omfattas av begränsningar

Om hyreshusfastigheten har andra lokaler utöver de lokaler som underställs begränsningar är överlåtelsepriset för dem fritt. Sådana lokaler är till exempel affärslokaler eller daghem.

Övriga lokaler och köpesumman som betalas för dem ska specificeras i köpebrevet. Vid överlåtelse av aktier går det inte att fastställa den fria köpesummans andel.

Publicerad 18-03-2020 kl. 14.06, uppdaterad 18-12-2023 kl. 14.53