Användnings- och överlåtelsebegränsningar

De lagstadgade begränsningarna gäller för användning och överlåtelse av arava- och ara-hyresbostäder samt bostadsrättbostäder.

Syftet med begränsningarna är att hålla bostäderna tillräckligt länge i hyresbruk och boendekostnaderna för dem skäliga.

Begränsningarna gäller

  • att hålla bostäderna i hyresbruk
  • val av boende
  • bestämning av hyror eller vederlag enligt självkostnadsprincipen
  • upprättande av efterkalkyl
  • överlåtelse av hyres- och bostadsrättsbostäder och aktier i det bolag som äger dem.

Begränsningarna riktar sig till en bostadsbyggnad och till aktierna i bolaget som äger byggnaden samt till en arvabelånad bostadslägenhet och de aktier som berättigar till besittningen av bostaden.

Samfund som ägerara-hyresbostäder hittar närmare uppgifter om begränsningarna för sina egna objekt i Aras e-tjänst.

Anvisningar om användnings- och överlåtelsebegränsningar hittar du på ohjeet.ara.fi.

Den boendes rätt att påverka sitt boende

Ägaren till ett ara-hyreshus ska följa samförvaltningslagen i de aravahyreshus och hyreshus som finansierats med räntestödslån efter 1.1.2002 och som är underställda användnings- och överlåtelsebegränsningar.

  • Till slutet av 2023 gäller samförvaltningslagen 649/1990.
  • Från och med 2024 gäller den nya samförvaltningslagen 1169/2022.

Syftet med samförvaltningslagen är att ge de boende möjlighet att påverka sitt eget boende. Bekanta dig med anvisningar om boendedemokrati (ohjeet.ara.fi).

Registrering av objektets begränsningar

I samband med lånebeslutet görs en anteckning om begränsningarna för varje objekt i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieboken.

Begränsningstider

I ara-hyresbostäder är användnings- och överlåtelsebegränsningarna tidsbundna. Begränsningarna för bostadsrättsobjekt är permanenta.

Längden på hyresbostädernas begränsningstid beror på när lånet har beviljats och för vilket syfte.

Publicerad 26-02-2013 kl. 9.32, uppdaterad 19-12-2023 kl. 13.00