Energiunderstöd för personkunder

Miljöministeriet förbereder energiunderstöd för år 2023

I statens budgetproposition för år 2023 har föreslagits totalt av 69,1 miljoner euro anslaget för energiunderstödet. Miljöministeriet förbereder just nu anslagets fortsättning.

Detta anslag är avsett att fortsätta ett väl fungerande energiunderstödssystem.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA. Nuvarande anslaget fördelas så länge anslaget räcker. Nya ansökningar väntar på riksdagens beslut av anslag och fortsättningen av understödet.

Energiunderstödet tillhör miljöministeriets förvaltningsområde och fortsättningen av bidraget kan följas genom att beställa pressmeddelanden från miljöministeriet.Länk till miljöministeriets pressmeddelande

Vi kommer att meddela anslagsbehovet till miljöministeriet och uppdatera regelbundet på vår hemsida.

Anslaget för energiunderstöd i 2022 är 40 miljoner euro, och 1.7.2022 godkänd tilläggsanslag 20 miljoner euro, totalt 60 miljoner euro. Anslaget för året 2022 har redan reserverat för inkomna ansökningar.

Situation för ansökningar 5.10.2022

 • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i mars
 • inkomna ansökningar som väntar på behandling: 1300 st
 • Hittills har det bundits ca. 44,5 / 60 miljoner euro av anslaget
 • nuvarande anslaget har redan reserverat för inkomna ansökningar

 

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Ägaren till bostadshus.

Behandlingstid för ansökan

Ungefär sex månader.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Maximibeloppet är dock 4 000 eller 6 000 euro per bostad.

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Före ansökan

 1. Bekanda dig med sökanvisningen:  Ladda ner anvisning (PDF)
 2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem. Se också noggrannare information om hur understödsandelar kalkyleras. Gå till åtgärder som understöds och kalkylering av understödet
 3. Låt utföra en beräkning av E-talet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet. (= 2 beräkningar)

  ARA rekommenderar att en aktör som har behörighet att upprätta energicertifikat gör beräkningar. De behöriga aktörerna finns i ARAs energicertifikatregister: Energiatodistusrekisteri.fi

 4. Du kan också kalkylera själva hur mycket understöd du skulle få. Använda ARAs energiunderstödsräknare (.xlsx) för kalkylering: Gå till räknare för energiunderstöd

 5. Bekanta dig också med vanliga frågor och svar: Gå till vanliga frågor

När kan reparationsarbeten inledas?

Reparationer, som understöd ansöks för, inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Obs. ARA kan inte bevilja understöd retroaktivt för reparationer som har redan gjort.

Planeringskostnader som har anknytning till projektet och som har uppkommit efter den 1 oktober 2019 kan understödas under åren 2020–2022, om reparationsprojektet är understödsbehörigt.

Av kostnaderna för en enskild åtgärd kan endast en viss andel av de totala kostnaderna som fastställts för varje åtgärd beaktas i beräkningen av understödet. Understödsberäkningarna varierar mellan 20 och 100 procent. Understöd är högst hälften av de kostnader som beaktas vid kalkylering av understöd. 

Noggrannare information om kalkylering och exempel hur man kalkyleras understödsandelen:  Gå till Åtgärder som understöds och kalkylering av understödet

Åtgärd

Andelen av kostnaderna för åtgärderna som ska beaktas i beräkningen av understödet

Understödets maximala andel av kostnaderna för åtgärderna (50 % av den andel som ska beaktas)

Förnyande av ventilationssystemet med värmeåtervinning, ökning av ventilationens värmeåtervinning (inkl. frånluftsvärmepump), ökning av annan värmeåtervinning (inkl. avloppsvattnets värmeåtervinning). 50 % 25 %

Slopande av oljevärme då helhetslösningen når den nivå som förutsätts för att erhålla stöd.

100 % 50%

Tryckreducering och vattensparande möbler samt rörisolering till en bättre nivå än ursprungligen i samband med linjesanering.

20 % 10 %
En betydande tilläggsisolering (minst nivån i förordning 4/13) eller tillägg av ett solenergisystem på yttertaket i samband med att taket förnyas. 20 % 10 %
Förnyande av ytor och möblemang då de förnyas för att märkbart förbättra energieffektiviteten (till exempel tilläggsisolering, minst nivån i förordning 4/13) i samband med ombyggnad. 20 % 10 %

Tilläggsisolering i samband att bottenbjälklaget förnyas.

20 % 10 %
Betydande tilläggsisolering av innerväggen (minst nivån i förordning 4/13) mellan det varma och halvvarma utrymmet. 50 % 25 %
Fastighetsförvaltningssystem för att effektivera energianvändningen, förbättra klimatförhållandena inomhus samt för att justera, balansera och styra systemet samt åtgärder för att säkerställa systemets korrekta funktioner samt de kabelmontage och datanät som dessa behöver i byggnaden. 50 % 25 %
Tillägg av automations- och styr- samt uppföljnings- och justeringssystem samt balansering av systemen samt förnyande av temperaturjusteringsutrustningen och justering i hela byggnaden. 50 % 25 %
Socklarnas tilläggsisolering, tillägg av tjälisolering, tillägg av kabel- eller rörkanaler för utrustning och system som förbättrar energieffektiviteten. 20 % 10 %
Innovationer och andra lösningar som har en betydelse för effektivare energiförbrukning, förbrukningsutjämning eller energieffektiviteten med tanke på helheten eller byggnadens verksamhet som helhet, eller som i övrigt är nyttiga för byggnadens ägare vad gäller energin. 50 % 25 %

Planeringskostnader, även för uträkningen av E-talet och för uppgörandet av energicertifikat

100 % 50 %

Betydande (minst nivån i förordning 4/13) tilläggsisolering i samband med förnyande av fasaden).

20 % 10 %

Förnyande av fönster och dörrar till åtminstone den nivå som förpliktigas i förordning 4/13.

20 % 10 %

Byte av fönster och ytterdörrar till en nivå som är minst 30 % bättre än kraven i förordning 4/13.

50 % 25 %
Solenergiglas som producerar solenergi som solpaneler. 50 % 25 %
Solskydd, med persienner, markiser, fönstrets g-värde mm. 50 % 25 %
Kylsystem 20 % 10 %

Byte av eldstad till värmelagrande eldstad.

50 % 25 %

Tätning av bygganden på så vis att detta påvisas med tätningsmätning innan och efter.

100 % 50 %
Maskiner som behövs för värmepump- och värmeåtervinningssystem samt för att utnyttja solenergi inklusive kablar och rör som behövs. 50 % 25 %
Byte av frånluftsfläktar eller deras motorer på stora objekt till moderna versioner. 50 % 25 %

Understöd söks med ARAs e-tjänst (rekommendation) eller med separat blanketten som du kan ladda ner och skriva ut från våra sidor.

Noggrannare anvisningar om hur ansökan lämnas in till ARA finns i sökanvisningen. Det finns också listan och information om bilagor som behövs till ansökan i sökanvisningen.

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Du kan logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Anvisningar om inloggningen: Gå till anvisningar om Suomi.fi-inloggning

Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren för användning av ARAs e-tjänst.

Logga in i tjänsten
 

Ansökning med blanketten ARA 31

Understöd kan sökas också med blanketten ARA 31 som är i form av en word-fil. Om du kan inte använda e-tjänsten, kan du änvanda den här blanketten.

Blanketten måste skickas till ARAs registraturskontoret elektroniskt (per e-post) eller med papperpost. Noggrannare anvisningar om inlämnande av separat ansökningsblanketten finns i sökanvisningen. 

Gå till blanketten ARA 31

Understödet betalas ut efter reparationerna utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst enligt de faktiska kostnaderna.

Noggrannare anvisningar om utbetalning finns i sökanvisningen. 

1) Ansökan om utbetalning i e-tjänsten

Du kan ansöka om utbetalning av understöd med en blankett som genereras automatiskt i e-tjänsten, då din understödsansökan har lämnats in via ARAs e-tjänst. Tjänsten genererar blanketten om du har ansökt om understöd via tjänsten och du har beviljats understöd.

Understödsbeslutet gäller det år då understödsbeslutet har fattats samt de två följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning ska lämnas in till ARA senast den 31 oktober det sista kalenderåret av understödsbeslutets giltighetstid.

Logga in i tjänsten

2) Ansökan om utbetalning med en separat blankett

Ansökan om utbetalning av understödet kan också göras med en separat blankett ARA 31a som kan laddas ner på vår webbplats. Blanketten kan skickas till ARA per e-post (skannad med underskrifter och i pdf-format) eller postas till ARA i pappersform.

Rädgivningstjänst för utbetalning hjälper med utbetalningsfrågor

Per tefelon: 029 525 0950

Vi betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 9-11.

Per e-post: maksatukset(at)ara.fi

Per e-post vi betjänar varje vardag.

Ett understödsbeslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001). Omprövning av ett beslut om understöd kan begäras inom 30 dagar från delfåendet.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Innehåll av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen till ARA. I omprövningsbegäran ska det framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Skicka begäran om omprövning

Begäran om omprövning kan framställas

 1. I ARAs e-tjänst, om du också har skickat in understödsansökan via tjänsten. Omprövningsblanketten är öppen i systemet 37 dagar från beslutsdagen
  Gå till ARAs e-tjänst
  eller

 2. Med en separat blankett som du kan ladda ner från vår webbplats.
  Gå till begäran om omprövning av understödbeslut

Du kan skicka den separata blanketten till ARA per e-post om du fyller i och skannar blanketten i pdf-format med underskrifter, ELLER så kan du skriva ut blanketten och skicka den som ifylld och undertecknad per post till ARAs registratorskontor.

När du använder e-post kan du också använda vår tjänst för skyddad e-post om blanketten innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Gå till turvaviesti-tjänsten (turvaviesti.ara.fi) 

Publicerad 19-08-2020 kl. 10.06, uppdaterad 09-09-2022 kl. 13.44