Energiunderstöd för personkunder

Ara har beviljat energiunderstöd under åren 2020–2023 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Understöd beviljas inte år 2024. Nya ansökningar tas inte längre emot.

Utbetalning av beviljat understöd

Ara betalar ut understödet i en post efter att reparationerna och åtgärderna har slutförts.

Mera information om utbetalning hittar du i sökanvisningen: 
Sökanvisning om energiunderstöd för personkunder (pdf)

Understödet betalas ut efter reparationerna utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst enligt de faktiska kostnaderna.

Noggrannare anvisningar om utbetalning finns i sökanvisningen. 

1) Ansökan om utbetalning i e-tjänsten

Du kan ansöka om utbetalning av understöd med en blankett som genereras automatiskt i e-tjänsten, då din understödsansökan har lämnats in via ARAs e-tjänst. Tjänsten genererar blanketten om du har ansökt om understöd via tjänsten och du har beviljats understöd.

Understödsbeslutet gäller det år då understödsbeslutet har fattats samt de två följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning ska lämnas in till ARA senast den 31 oktober det sista kalenderåret av understödsbeslutets giltighetstid.

Logga in i tjänsten

2) Ansökan om utbetalning med en separat blankett

Ansökan om utbetalning av understödet kan också göras med en separat blankett ARA 31a som kan laddas ner på vår webbplats. Blanketten kan skickas till ARA per e-post (skannad med underskrifter och i pdf-format) eller postas till ARA i pappersform.

Rädgivningstjänst för utbetalning hjälper med utbetalningsfrågor

Per tefelon: 029 525 0950

Vi betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 9-11.

Per e-post: maksatukset(at)ara.fi

Per e-post vi betjänar varje vardag.

Ett understödsbeslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001). Omprövning av ett beslut om understöd kan begäras inom 30 dagar från delfåendet.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Innehåll av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen till ARA. I omprövningsbegäran ska det framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Skicka begäran om omprövning

Begäran om omprövning kan framställas

  1. I ARAs e-tjänst, om du också har skickat in understödsansökan via tjänsten. Omprövningsblanketten är öppen i systemet 37 dagar från beslutsdagen
    Gå till ARAs e-tjänst
    eller

  2. Med en separat blankett som du kan ladda ner från vår webbplats.
    Gå till begäran om omprövning av understödbeslut

Du kan skicka den separata blanketten till ARA per e-post om du fyller i och skannar blanketten i pdf-format med underskrifter, ELLER så kan du skriva ut blanketten och skicka den som ifylld och undertecknad per post till ARAs registratorskontor.

När du använder e-post kan du också använda vår tjänst för skyddad e-post om blanketten innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Gå till turvaviesti-tjänsten (turvaviesti.ara.fi) 

14.12.2023

 

Alla inkomna ansökningar om energiunderstöd och fjärrvärmeunderstöd har behandlats. För understöden har det anslag på 98,7 miljoner euro som fastställts i statsbudgeten för 2023 reserverats i sin helhet.

Ara har beviljat husbolag, enskilda kunder och ara-sammanslutningar energiunderstöd för renoveringsprojekt som förbättrar bostadsbyggnaders energiprestanda åren 2020-2023 samt understöd för övergång till låg fjärrvärme år 2023. Energiunderstöd beviljades husbolag till ett belopp av 74 565 636 euro, privatpersoner till ett belopp av sammanlagt 4 966 246 euro och ara-sammanslutningar till ett belopp av sammanlagt 9 444 118 euro. Fjärrvärmeunderstöd beviljades till ett belopp av sammanlagt 9 695 000 euro. Det föreslås ingen fortsättning på dessa understöd i budgetpropositionen för 2024.

Energi - och fjärrvärmeunderstöden upphör år 2023.  Nya ansökningar tas inte emot.

Energiunderstöd som beviljats husbolag, personsökande och ara-sammanslutningar 2020-2023:

2020 behandlade ansökningar ca 1 900 st, varav 1 613 st. positiva beslut sammanlagt ca 26,2 miljoner euro

2021 behandlade ansökningar ca 1 300 st, varav 1 160 st. positiva beslut sammanlagt ca 50 miljoner euro

2022 behandlade ansökningar ca 2 200 st, varav 1 902 st. positiva beslut sammanlagt ca 69,7 miljoner euro

2023 behandlade ansökningar ca 1 450 st, varav 1 154 st. positiva beslut sammanlagt ca 89 miljoner euro

Understöd för övergång till låg fjärrvärme beviljades endast 2023.

2023 behandlade ansökningar ca 2 900 st, varav 2 575 st. positiva beslut sammanlagt ca 9,7 miljoner euro

 

 

 

 

Publicerad 19-08-2020 kl. 10.06, uppdaterad 05-01-2024 kl. 12.16