Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Användaren loggar in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Mer information om mobilcertifikat: Gå till webbplatsen mobiilivarmenne.fi
Mer information om certifikatkort på BRC:s webbsidor: Gå till sidan Certifikat för organisationen (dvv.fi)

I samband med uträttandet av ärenden kontrolleras om personen med rätt att representera företaget kan uträtta ärenden för sitt företags räkning eller om en elektronisk fullmakt har getts i Suomi.fi-fullmakter för uträttandet av ärenden. Personer med rätt att representera företag administrerar fullmakter för uträttandet av ärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Obs! Anvisningarna för offentligrättsliga samfund, föreningar och stiftelser är avvikande (nedan).

Fullmakter som ska användas i ARAs ärendetjänst

Användaren behöver den Suomi.fi-fullmakt som anges nedan (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss-, tillgänglighets- och energiunderstöd samt andra understöd till exempel understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar.

 

För att uträtta ärenden för ett företags räkning behöver användaren någon av följande Suomi.fi-fullmakter (kundkategori: Boende och byggande).

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Motsvarar tidigare Katso-rollen

Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter. "ARAValpas_raportointi_laaja"

"ARAValpas_tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_ja_-vastikeraportointi"

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.

"ARAValpas_rajoitus_-purku_
luovutusraportointi"

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas användningsgrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.

"ARAValpas_kiinteisto_ja_-asumisraportointi"

 

Obs. Suomi.fi-identifieringen är i bruk den 8 januari 2020.

Offentliga organisationer, stiftelser och föreningar fortsätter administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten. I fortsättningen används endast Katso-rollerna nedan. En del av de tidigare Katso-rollerna tas ur bruk.

I praktiken loggar en befullmäktigad användare in i ärendetjänsten till exempel med bankkoder i stället för Katso-koder och fullmakten kontrolleras på basis av en fullmakt som administrerats i Katso-tjänsten.

Obs.
Också offentliga organisationer, föreningar och stiftelser övergår till att använda Suomi.fi-fullmakter under år 2020 när nya egenskaper införs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Samfund underrättas separat när tidtabellerna preciseras.

Katso-rollerna som är i bruk år 2020:

ARAAsuntotuotannontukienhakija

ARAAsuinalueiden avustusten hakija

ARAValpas_raportointi_laaja

ARAValpas_tilinpaatosraportointi

ARAValpas_vuokra_ja_vastikeraportointi

ARAValpas_rajoitus_purku_luovutusraportointi

ARAValpas_kiinteisto_ja_asumisraportointi

Publicerad 8.1.2020 kl. 11.02, uppdaterad 10.3.2020 kl. 15.27