Suomi.fi-fullmakter

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan du sköta ärenden för en annan person eller det samfund du representerar i Aras e-tjänst. När du har fått den fullmakt du behöver kan du logga in i Aras e-tjänst med dina egna bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Uträtta ärenden för en annan persons räkning

I Aras ordningsnummerregister kan man ansöka om det ordningsnummer som behövs för att ansöka om en bostadsrättsbostad för en annan persons räkning. Till detta behövs fullmakten Ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt.

Uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning

Om du vill sköta ett företags eller samfunds ärenden i Aras e-tjänst ska du ha rätt att uträtta ärenden för samfundets räkning. Rättigheten kontrolleras i samband med inloggningen. I allmänhet behöver du en viss Suomi.fi-ärendefullmakt för att uträtta ärenden för ett företags eller samfunds räkning.

När behöver man inte fullmakt?

Rätten att uträtta ärenden för ett samfunds räkning kan också fås utifrån företagets registeruppgifter. Om till exempel en person ensam har firmateckningsrätt för företaget och denna uppgift finns i handelsregistret, kan personen uträtta ärenden för företagets räkning utan separat fullmakt.

Av vem kan jag få en Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden?

Be en representant från ditt företag eller samfund om den Suomi.fi-fullmakt som behövs för att uträtta ärenden. Representanten ska ha rätt att bevilja fullmakter. Ta reda på vem denna person är i ditt eget samfund.

Fullmakt med ansökan till exempel i stiftelser och föreningar

Om samfundet inte har en person som kan ge Suomi.fi-fullmakter, kan samfundet ansöka om fullmaktsrättigheter i avsnittet Fullmakt med ansökan i Suomi-fi-tjänsten. Detta behövs ofta till exempel i offentliga organisationer, stiftelser och föreningar.

Vilken fullmakt behövs för att uträtta ärenden?

Alla fullmakter som behövs i Aras ansökningar hör till ärendekategorin Stöd för boende i Suomi.fi-fullmakter. Se namnet på den fullmakt som behövs nedan.

Användaren behöver den Suomi.fi-fullmakt som anges nedan (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss- och tillgänglighetsunderstöd samt andra understöd till exempel understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar.

Du behöver fullmaktskoden på följande understödansökningar:

  • hissunderstöd
  • tillgänglighetsunderstöd
  • energiunderstöd för husbolag
  •  för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringa
  • understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar.

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund, en bolag eller en förening  som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

För att ansöka bostadproduktionsstöd för ara-samfund behöver sökanden ovannämnd Suomi.fi-fullmakten beroende av vilka stödformen de ansöker. (Kundkategoriet: Asuminen ja rakentaminen).

Beskrivningar och koder som används

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Asuntotuotannon tukien hakeminen

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om bostadproduktionsstödformer för ara-samfund:

  • energiunderstöd för ara-samfund (ansökan avslutades den 3 november 2023)
  • understöd för äldreanpassning av ara-hyresbostäder.

Asuinalueiden avustusten hakeminen

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om understöd för byggande och utveckling av bostadsområden.

Understöd är:

  • infra-understöd.

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund eller bolag som ensam har namnteckningsrätten och agerar som verkställande direktör, prokurist eller styrelsens ordförande eller medlem i bostadsaktiobolag kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

En företrädare för en förening som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

För att uträtta ärenden för ett företags räkning behöver användaren någon av följande Suomi.fi-fullmakter (kundkategori: Boende och byggande).

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Motsvarar tidigare Katso-rollen

Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter. "ARAValpas_raportointi_
laaja"

"ARAValpas_ tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_
ja_-vastikeraportointi"

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.

"ARAValpas_rajoitus_
-purku_
luovutusraportointi"

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas användningsgrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.

"ARAValpas_kiinteisto_ ja_-asumisraportointi"

Publicerad 08-01-2020 kl. 11.02, uppdaterad 30-10-2023 kl. 13.49