Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Användaren loggar in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Mer information om mobilcertifikat: Gå till webbplatsen mobiilivarmenne.fi
Mer information om certifikatkort på BRC:s webbsidor: Gå till sidan Certifikat för organisationen (dvv.fi)

Uträtta ärenden för ett samfund

I samband med uträttandet av ärenden kontrolleras om personen med rätt att representera företaget kan uträtta ärenden för sitt företags räkning eller om en elektronisk fullmakt har getts i Suomi.fi-fullmakter för uträttandet av ärenden. Personer med rätt att representera företag administrerar fullmakter för uträttandet av ärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Obs! Anvisningarna för offentligrättsliga samfund, föreningar och stiftelser är avvikande (nedan).

Fullmakter som ska användas i ARAs ärendetjänst

Användaren behöver den Suomi.fi-fullmakt som anges nedan (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss-, tillgänglighets- och energiunderstöd samt andra understöd till exempel understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar.

 

För att uträtta ärenden för ett företags räkning behöver användaren någon av följande Suomi.fi-fullmakter (kundkategori: Boende och byggande).

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Motsvarar tidigare Katso-rollen

Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter. "ARAValpas_raportointi_laaja"

"ARAValpas_tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_ja_-vastikeraportointi"

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.

"ARAValpas_rajoitus_-purku_
luovutusraportointi"

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas användningsgrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.

"ARAValpas_kiinteisto_ja_-asumisraportointi"

 

Obs. Suomi.fi-identifieringen är i bruk den 8 januari 2020.

För att ansöka bostadproduktionsstöd för ARA-samfund behöver sökanden ovannämnd Suomi.fi-fullmakten beroende av vilka stödformen de ansöker. (Kundkategoriet: Asuminen ja rakentaminen).

Beskrivningar och koder som används

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Asuntotuotannon tukien hakeminen

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om bostadproduktionsstödformer för ARA-samfund.

Asuinalueiden avustusten hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustuksia asuinalueiden rakentamiseen ja kehittämiseen.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om understöd för byggande och utveckling av bostadsområden.

För att uträtta ärenden för offentliga organisation, stiftelse och förening behäver man Katso-roller:  "Asuntotuotannon tukien hakija" och "ARAAsuinalueiden avustusten hakija". 

De ärendefullmakter som används i ARAs e-tjänst finns på denna sida grupperade enligt tjänst. Se punkterna ovan  "Hiss- och tillgänglighetsunderstöd", "Finansierings- och ansökningsärenden" och "Servicehelheten övervakning av ARA-bostadsbeståndet".

Ta till bruk Suomi.fi:s fullmakter

Kommuner och andra offentliga organisationer samt stiftelser och föreningar kan nu ta i bruk Suomi.fi-fullmakter med hjälp av Suomi.fi:s tjänst för tjänstemannabefullmäktigande.

För Suomi.fi-fullmakter ansöker samfundets valda representanter (jfr tidigare Katso-huvudanvändare) först om fullmaktsrättigheter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Efter att de fått fullmaktsrättigheter kan de logga in i Suomi.fi-fullmaktsregistret och ge de personer som uträttar ärenden för samfundets räkning de befogenheter som behövs i ARAs e-tjänst.

Ladda ner mer information och närmare anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande (pdf)

  • Mer information och närmare anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande finns på webbplatsen Suomi.fi: Gå tilll suomi.fi-sidan

Katso-tjänsten kommer att ersättas med Suomi.fi-fullmakter

Förvaltningen av Katso-fullmakter och Katso-roller används fortfarande vid sidan av Suomi.fi-tjänstemannafullmakter, men senare ersätter Suomi.fi-fullmakter Katso-fullmakter helt.

Vi rekommenderar att nya fullmakter skapas för personer som uträttar ärenden för samfundets räkning direkt som Suomi.fi-fullmakter istället för som Katso-roller. De Katso-roller som används just nu ska senare uppdateras till Suomi.fi-fullmakter för alla fullmaktstagare.

 

Katso-rollerna som är i bruk år 2020:

ARAAsuntotuotannontukienhakija

ARAAsuinalueiden avustusten hakija

ARAValpas_raportointi_laaja

ARAValpas_tilinpaatosraportointi

ARAValpas_vuokra_ja_vastikeraportointi

ARAValpas_rajoitus_purku_luovutusraportointi

ARAValpas_kiinteisto_ja_asumisraportointi

Ytterligare anvisningar om Katso-fullmakter som organisationer, stiftelser och föreningar behöver för att använda Katso-roller: Gå till Katso-autentiseringssidan

Publicerad 8.1.2020 kl. 11.02, uppdaterad 27.7.2020 kl. 16.21