Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Användaren loggar in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Mer information om mobilcertifikat: Gå till webbplatsen mobiilivarmenne.fi
Mer information om certifikatkort på BRC:s webbsidor: Gå till sidan Certifikat för organisationen (dvv.fi)

Uträtta ärenden för ett samfund

I samband med uträttandet av ärenden kontrolleras om personen med rätt att representera företaget kan uträtta ärenden för sitt företags räkning eller om en elektronisk fullmakt har getts i Suomi.fi-fullmakter för uträttandet av ärenden. Personer med rätt att representera företag administrerar fullmakter för uträttandet av ärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Obs! Anvisningarna för offentligrättsliga samfund, föreningar och stiftelser är avvikande (nedan).

Användaren behöver den Suomi.fi-fullmakt som anges nedan (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss-, tillgänglighets- och energiunderstöd samt andra understöd till exempel understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar.

Du behöver fullmaktskoden på följande understödansökningar:

  • hissunderstöd
  • tillgänglighetsunderstöd
  • energiunderstöd för husbolag
  •  för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringa
  • understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar.

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund, en bolag eller en förening  som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

För att ansöka bostadproduktionsstöd för ARA-samfund behöver sökanden ovannämnd Suomi.fi-fullmakten beroende av vilka stödformen de ansöker. (Kundkategoriet: Asuminen ja rakentaminen).

Beskrivningar och koder som används

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Asuntotuotannon tukien hakeminen

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om bostadproduktionsstödformer för ARA-samfund:

  • energiunderstöd för ARA-samfund
  • understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder.

Asuinalueiden avustusten hakeminen

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om understöd för byggande och utveckling av bostadsområden.

Understöd är:

  • infra-understöd.

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund eller bolag som ensam har namnteckningsrätten och agerar som verkställande direktör, prokurist eller styrelsens ordförande eller medlem i bostadsaktiobolag kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

En företrädare för en förening som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

För att uträtta ärenden för ett företags räkning behöver användaren någon av följande Suomi.fi-fullmakter (kundkategori: Boende och byggande).

 

Fullmaktskodens namn

Beskrivning av behörigheten

Motsvarar tidigare Katso-rollen

Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter. "ARAValpas_raportointi_
laaja"

"ARAValpas_ tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_
ja_-vastikeraportointi"

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.

"ARAValpas_rajoitus_
-purku_
luovutusraportointi"

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas användningsgrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.

"ARAValpas_kiinteisto_ ja_-asumisraportointi"

De ärendefullmakter som används i ARAs e-tjänst finns på denna sida grupperade enligt tjänst. Se punkterna ovan  "Hiss- och tillgänglighetsunderstöd", "Finansierings- och ansökningsärenden" och "Servicehelheten övervakning av ARA-bostadsbeståndet".

Ta till bruk Suomi.fi:s fullmakter

Kommuner och andra offentliga organisationer samt stiftelser och föreningar kan nu ta i bruk Suomi.fi-fullmakter med hjälp av Suomi.fi:s tjänst för tjänstemannabefullmäktigande.

För Suomi.fi-fullmakter ansöker samfundets valda representanter (jfr tidigare Katso-huvudanvändare) först om fullmaktsrättigheter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Efter att de fått fullmaktsrättigheter kan de logga in i Suomi.fi-fullmaktsregistret och ge de personer som uträttar ärenden för samfundets räkning de befogenheter som behövs i ARAs e-tjänst.

  • Mer information och närmare anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande finns på webbplatsen Suomi.fi: Gå tilll suomi.fi-sidan

Katso-tjänsten kommer att ersättas med Suomi.fi-fullmakter 31.12.2020

De Katso-roller som används just nu ska senare uppdateras till Suomi.fi-fullmakter för alla fullmaktstagare.

Publicerad 08-01-2020 kl. 11.02, uppdaterad 21-04-2021 kl. 15.25