Erityisryhmien investointiavustus

Avustusksen hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja avustusprosessi:

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen

Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan. Lue lisää

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan (15, 25,
40 tai 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista).

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja 

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella parannetaan esimerkiksi

 • Ikääntyneet
 • Kehitysvammaiset
 • Vaikeavammaiset
 • Mielenterveyskuntoutujat
 • Päihdekuntoutujat
 • Asunnottomat
 • Autismikirjon henkilöt
 • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • Opiskelijat

Tutustu avustuksen hakemiseen ja edellytyksiin hakuohjeesta: Lataa avustuksen hakuohje (PDF)

Hankevalinnan keskeiset kriteerit ja priorisoinnit perustuvat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiin, sekä ARAn oppaissa ja muissa hankekäsittelyä koskevissa kannanotoissa antamiin ohjeisiin ja suosituksiin.

ARA on muuttanut erityisryhmien investointiavustuksen hakukäytäntöä ja täsmentänyt hankkeiden rahoituksen periaatteita.

ARA siirtyi 8.12.2021 alkaen erityisryhmien investointiavustuksessa määräaikaiseen hakuun. Hakemukset tulee lähettää ARAn kirjaamoon viimeistään 30.4.2022.

Muutoksesta seuraa, että joulu-huhtikuussa emme järjestä uusien hankkeiden ohjauskokouksia. Kyseisenä aikana jatkamme ARAan ennen hakuajan muuttumista saapuneiden hakemusten käsittelyä.

Hakumenettelyn muutokseen ovat syynä rajallinen erityisryhmien avustuksen myöntämisvaltuus ja suuri kysyntä sekä sote-uudistuksen siirtymäkausi.

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • pitkäaikainen tarve väestöennusteen pohjalta ja hyvinvointialueen asumispalveluiden tilanne sekä palveluverkko
 • laitoshoidon purkaminen
 • kohteen keskeinen sijainti, tontin soveltuvuus kohteen toteuttamiselle
 • kohteeseen sitoutuminen (kunta mukaan lukien kuntayhtymä/hyvinvointialue)
 • taloudellisten riskien arviointi (kohteen toteutusmahdollisuudet, palveluntuottaja, välivuokraus, Kelan hyväksymät asumismenot jne.)
 • kohteen suunnitteluratkaisut (kaikkiin kohteisiin normaalin asuntosuunnittelun periaatteet, asunnon vähimmäiskoko 30m2), kustannukset ja laatu.

 

Kuinka paljon avustusta?

Avustuksen enimmäismäärä on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia tila- ja varusteratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta.

Enimmillään avustus voi olla 15 (tukiluokka 1), 25 (tukiluokka 2), 40 (tukiluokka 3) tai 50 % (tukiluokka 4) hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että

 • vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja
 • erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla.

Hankesuunnitelmalla on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Kunnalta ja sote-kuntayhtymältä/hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot

Hankkeella on oltava kunnan puolto.

Sen lisäksi tarvitaan sote-kuntayhtymän/hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen lausunto, jossa ilmaistaan sitoutuminen hankkeeseen (lomake ARA 55). Lisäksi ikääntyneiden henkilöiden asumishankkeisiin täytetään lomake ARA 55a ja kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumishankkeisiin lomake ARA 55b.

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 11.6.2015
Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan.
Lue lisää
Asukasvalintaopas

Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Oppaassa on tietoa edellytyksistä, joita korkotukilainahankkeelta vaaditaan tuen saamiseksi, sekä niistä seikoista, joihin ARA kiinnittää huomiota käsitellessään korkotukilaina hakemuksia ja päättäessään rahoituksesta. Lue lisää

Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 3.1.2022 klo 14.10