Ara-rahoitteisten vuokra-asuntojen hakeminen

Vuokra-asuntoja haetaan vuokrataloyhtiöiden omistajilta. Suuri osa vuokra-asuntojen omistajista käyttää sähköistä hakujärjestelmää, johon pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla tai vuokratalon omistajan toimittamilla tunnuksilla.

Asuntohakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, joka allekirjoitetaan ja toimitetaan vuokratalon omistajalle. Hakemuksia saa vuokra-asuntojen omistajilta sekä kunnan asuntoasioita hoitavalta viranomaiselta. Jos hakijalla on vaikeuksia asuntohakemuksen täyttämisessä, voi hakija pyytää apua esimerkiksi hakemansa vuokratalon omistajan asiakaspalvelusta tai kunnan asiakaspalvelupisteistä.

Asuntohakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet pitää toimittaa paperisina tai sähköisessä muodossa asunnon omistajan edellyttämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Opiskelija-asuntoon hakevien ei tarvitse liittää hakemukseen selvityksiä.

Asuntohakemukseen tarvitaan liitteiksi seuraavat selvitykset ennen vuokrasopimuksen tekemistä:

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista tai tulorekisteriote maksetuista palkoista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä
 • eläkkeensaajalta todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) tai viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, josta selviää maksetut eläkkeet
 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta.

Esitäytetystä veroilmoituksesta tarkistetaan osa, jonka otsikkona on varat. Jos hakijalla on varallisuutta, voidaan harkinnan mukaan tarkistaa myös esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on velat. Jos hakijan ilmoittamat tiedot poikkeavat esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista, voidaan harkinnan mukaan pyytää verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Näin voidaan tehdä esimerkiksi tapauksissa, joissa hakija ja asukasvalitsija ovat eri mieltä huomioon otettavista tuloista ja/tai varallisuudesta ja veloista.

Muut mahdolliset liitteet

Hakijalta voidaan pyytää lisäksi tarvittaessa seuraavia liitteitä:

 • kiinteistöistä kiinteistöveropäätös
 • selvitykset säästöistä, talletuksista ja pankkitileillä olevista varoista (tarvittaessa pyydetään pankin selvitys rahoitusomaisuudesta esimerkiksi Aran korjausavustushakemuksen liitteellä Pankin selvitys (doc))
 • selvitys ulkomaisesta varallisuudesta
 • avioerotilanteessa todistus avioeron vireilläolosta ja varallisuuden arvostamiseen tarvittaessa ositussopimus tai avioehto
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • raskaustodistus
 • opintotodistus
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti esimerkiksi useita kuukausia kestävän projektityön tai kausiluontoisen työn takia (näissä tapauksissa voi hyödyntää myös veroilmoituksen tietoja keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä)
 • muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota tai joilla voi olla vaikutusta hakijan kiireellisyysluokitukseen tai haettavan asunnon kokoon.

Jos hakijaruokakunta muuttaa omistusasunnosta työpaikan takia toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon, pyydetään hakijalta seuraavat liitteet:

 • selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijaruokakunnan tulona)
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta.

Hakemusten ja liitteiden tietosuoja

Hakemukset ja niiden liitteet ovat salassa pidettäviä, koska ne sisältävät tietoja hakijan taloudellisesta asemasta, mahdollisesti myös terveydentilasta tai muista henkilöön liittyvistä arkaluonteisista tiedoista.

Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 3.1.2024 klo 13.05