Processen och blanketter

Understödsprocessen består av fyra faser:

EI-avustuksen prosessikuvio, vaihe 1 (sv) EI-avustuksen prosessikuvio, vaihe 2 (sv)

EI-avustuksen prosessikuvio, vaihe 3 (sv) EI-avustuksen prosessikuvio, vaihe 4 (sv)

Fas 1: Handläggning av understödsansökningarna

ARA väljer projekt dvs. fattar villkorliga reserveringsbeslut för projekten

Investeringsunderstöd för specialgrupper kan ansökas hos ARA varje år inom den utsatta ansökningstiden. I den första fasen av understödsprocessen söks ett villkorligt reserveringsbeslut där man anger när handlingarna som gäller godkännandet av projektplanerna och kostnaderna senast ska lämnas in till ARA (se fas 2).


För ansökan om investeringsunderstöd behöver ARA följande blanketter och handlingar:

 1. Ansökan om investeringsstöd för specialgrupper (blankett ARA 71)
 2. Bindande utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende (blankett ARA 55)
 3. Bedömning av behovet av servicebostäder för äldre personer och av bostadsbeståndet (blanket ARA 55a)
 4. Bedömning av behovet av servicebostäder för utvecklingsstörda och autistiska personer och av bostadsbeståndet (blankett ARA 55b)

Till ansökan bifogas även ansökan om räntestödslån (blankett ARA 64), vars innehåll beskrivs närmare i anvisningen om understöd. För projektet krävs kommunens förordnande och detta ska framgå av ansökan om räntestödslån. I sitt utlåtande ska kommunen ta ställning till projektets lämplighet med tanke på kommunens befintliga bostäder och situationen på bostadsmarknaden.

 

                                                                                                                ~Tillbaka till början av sidan~

Fas 2: Godkännande av byggplaner och kostnader

Den s.k. delbeslutsfasen dvs. tillstånd att starta byggarbetet

I den andra fasen ansöker man om ARAs godkännande av byggplanerna och kostnaderna. Om ARA godkänner projektplanerna och -kostnaderna ger ARA projektet ett delbeslut, som i praktiken innebär tillstånd att starta byggnadsarbetet.

 
Handlingar som ska lämnas in till ARA under fas 2:

 

                                                                                                                ~Tillbaka till början av sidan~

Fas 3: Godkännande av finansieringen och betalning av understöd

A) Finansieringsbeslut (understöds och räntestödslån)

Understödsbeslut kan ansökas efter att ett delbeslut har givits för projektet. Ansökan kan göras innan entreprenadavtalen undertecknas.

 
Handlingar som ska lämnas in till ARA under fas 3:

 1. Ansökan om investeringsstöd för specialgrupper (blankett ARA 71)
 2. Därtill övriga handlingar i anslutning till räntestödslånen som anges på följande blankett:

Understödsbeslutet söks med samma ansökningsblankett som den villkorliga understödsreserveringen. Sökanden fyller i blankett ARA 71 med uppgifter som motsvarar de i delbeslutsfasen godkända planerna och kostnaderna.

På blanketterna ska även anges huruvida sökanden är momsskyldig och huruvida sökanden får återbäring på momsen för det aktuella projektet.

Efter beslutet om understöd fattar ARA på ansökan beslut om räntestödslån.

 
B) Betalning av understödet

ARA kan betala ut understödet först när projektet har beviljats räntestödslån.

Understödet betalas i poster som grundar sig på graden av färdigställande. Understöd kan ansökas för utbetalning med nedan nämnda blanketter när 30 %, 60 %, 90 % och 100 % av projektet har färdigställts. ARA betalar dock alla understöd vars andel av kostnaderna är högst 10 % i en post.

 
Handlingar som ska lämnas in till ARA:

 1. Ansökan om betalning av investeringsstöd för specialgrupper (blankett ARA 72)
  • OBS! Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt eller befogenhet att hantera betalningen.
 2. Byggnadsövervararens intyg över graden av färdigställande (blankett ARA 73)

 

                                                                                                                ~Tillbaka till början av sidan~

Fas 4: Slutredogörelse efter att projektet slutförts och den sista understödsposten har betalats

ARAs beslut om granskning av projektets delbeslut och räntestödslån samt beslut om fastställelse av understödet

Sökanden ska alltid meddela de faktiska kostnaderna för understödda projekt (så kallad slutredogörelse). Detta görs genom att man ansöker om ARAs beslut om fastställelse av understödet i enlighet med de faktiska kostnaderna för projektet (blankett ARA 64).

 

ARA betalar den sista posten av understödet, 10 %, efter att den genomförda finansieringen har fastställts. Betalningen söks med blanketten ARA 72.

För betalningen av den sista posten förutsätter ARA att mottagaren av understödet försäkrar att de boende har valts i enlighet med understödsansökan.

 1. Ansökan om betalning av investeringsstöd för specialgrupper (blankett ARA 72)
 2. Byggnadsövervararens intyg över graden av färdigställande (blankett ARA 73)

 

                                                                                                                ~Tillbaka till början av sidan~

Publicerad 23.7.2015 kl. 16.19, uppdaterad 20.2.2019 kl. 12.16