Två vinnare i planeringstävlingen för Käräjätörmäs by för flera generationer

Nyhet 05-04-2017 kl. 11.00

Arkitekter från Uleåborg var framgångsrika i planeringstävlingen för att förnya Käräjätörmä-området i Tohloppi.

Resultatet från planeringstävlingen som ordnades av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Tammerfors stad, Kotipirtti ry och Tampereen vuokratalosäätiö sr publicerades måndagen den 3 april 2017 under seminariet Kylä kaupungissa i Tammerforshuset. Priskommittén beslöt bevilja två förstapris. De vinnande förslagen ”Punos” och ”Sydän” svarade till olika delar bäst på målen i tävlingsprogrammet.

Genom tävlingen Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä (ung. Käräjätörmä gemensamma by för flera generationer) sökte man idéer för kompletterande byggande i norra delen av Käräjätörmä i Tohloppi, Tammerfors. Dessutom var syftet med tävlingen att förnya boendet för äldre och personer med minnessjukdomar, utveckla det livslånga boendet, bemötandet av personer i olika åldrar och gemenskapen. Tävlingen var en del av projekthelheten för miljöministeriets Utvecklingsprogram för äldreboende (Ikä-Aske).

Förslaget Punos styrka låg i nya och innovativa lösningar för boendet, särskilt för boendet för personer med minnessjukdomar. Även målet på att omfatta flera generationer och en god gemenskap uppfylldes mycket väl i arbetet. För stadsstrukturens del ansåg priskommittén att förslaget är intressant och idérikt, men utmanande att genomföra. Så arbetet lämpar sig inte som sådant som utgångspunkt för detaljplaneringen av området. Punos är framarbetat av arkitekterna Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula och Janne Karjalainen från Uki Arkkitehdit Oy i Uleåborg.

Styrkan i förslaget ”Sydän” återigen låg i den stadsstrukturella styrkan som priskommittén ansåg vara tävlingens mest lyckade. Den ansågs bäst lämpa sig för områdets planering och som utgångspunkt för helhetsplaneringen. Vad gäller innehållet och boendelösningarna för äldre var förslaget yrkesskickligt genomfört utan att erbjuda särskilt innovativa lösningar. Även Sydän var till största delen gjort av Uleåborgsbor. Arbetet gjordes av Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa och Kai Ruuhonen från Optiplan Oy:s byrå i Uleåborg.

Utöver arkitektplanerare deltog även experter på de äldres boende i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna valdes ut bland 23 kandidater via förhandsanmälan, men tävlingsförslagen lämnades in anonymt och vem som gjort dem avslöjades först efter att vinnarna valts.

Pilotprojekt för servicekvartersmodellen

ARA ordnade en tävling för att hitta en servicekvarterspilot för Utvecklingsprogrammet för äldreboende. Tävlingsområdet bestod av två delar. I områdets västra del, där Kotipirtti ry är verksamt, planerades intensifierat serviceboende och en kvarterslösning som på ett mångsidigt sätt förenar annat boende och där var och en trots ålder, förmögenhet, etniskt ursprung eller diagnos har ett trevligt och tryggt boende. För områdets östra och södra delar söktes lösningar på idénivå för det kompletterande byggandet.

Utvecklingen av Käräjätörmä fortsätter genom att förnya detaljplanerna för områdets norra delar. Priskommittén rekommenderar att de båda vinnande förslagens bästa delar utnyttjas i den vidare planeringen av området. I utvärderingen av arbetena undersöktes även möjligheten att förena de vinnande förslagens mest lyckade delar. Detta konstaterades vara möjligt.

En utgångspunkt vid sidan av kostnadseffektiviteten är de äldre invånarnas upplevelserika och hemtrevliga boende samt trygga bostadsmiljö som ger möjligheter till möten och ett aktivt liv. Arrangörerna tror att tävlingen inverkar på utvecklingen av alternativen för boendet för äldre och personer med minnessjukdomar.

Bilagor (på finska)


Bedömningsprotokoll (PDF, bilagorna 1–2 som separata filer nedan).

  
Bilaga 1. Tävlingsförslag

  
Bilaga 2. Förhandsuppgifter

Punos (ilmakuva ja näkymä)
Punos © Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen, Uki Arkkitehdit Oy
Sydän (ilmakuva ja näkymä)
Sydän © Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen, Optiplan Oy