MBT-intentionsavtalet för Helsingforsregionen har kommit halvvägs

Nyhet 07-05-2014 kl. 16.00

Helsingforsregionens fjorton kommuner tecknade ett MBT-intentionsavtal med staten för perioden 2012–2015 i juni 2012. Parter i avtalet var också miljöministeriet, kommunikationsministeriet, Trafikverket, NTM-centralen i Nyland, ARA och Helsingforsregionens trafik (HRT). Intentionsavtalen fungerar som ett stöd för staten och kommunerna i deras samarbete för att styra den urbana strukturen och samordna markanvändningen, boendet och trafiken.

I Helsingforsregionen färdigställdes totalt 22 800 bostäder under perioden 2012–2013 vilket är 91 procent av det uppsatta målet. ARA-bostäderna utgjorde 27 procent av denna siffra då man räknar in bostadsrättsbostäderna. Målet för ARA-produktionen är 2 500 nya bostäder varje år. Under perioden 2012–2013 byggdes totalt 4 340 ARA-bostäder och 2013 påbörjades byggarbeten för 2 262 ARA-bostäder.

ARA hjälper kommunerna nå sina mål

ARA har beviljat kommunerna i Helsingforsregionen både räntestödslån och 10 miljoner euro i startbidrag (10 000 €/bostad) för uppförande av normala ARA-hyresbostäder 2013. Dessutom beviljades regionens kommuner 43,6 miljoner euro i investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov 2012 och 2013. Understödet har gjort det möjligt att bygga eller bygga om över 1 500 bostäder för specialgrupper i området. För utökning av kommunaltekniken 2013–2015 får kommunerna 26,6 miljoner euro. Understödet fördelas på 21 bostadsområden. Enligt beräkningarna kommer ca 15 900 bostäder att byggas i dessa områden, 4 600 av dem ARA-bostäder.

Läs mer:

MBT-intentionsavtal för Tammerforsregionen och Åboregionen

Tammerforsregionen tecknade sitt MBT-intentionsavtal med staten i februari 2013. Målet som sattes upp i avtalet var att i medeltal 3 100 nya bostäder ska byggas varje år. Målet underskreds med omkring 10 procent. ARA-produktionen har uppnått endast upp till hälften av det uppsatta målet, och ARA-produktion har endast förekommit i tre kommuner. Produktionen av fritt finansierade hyresbostäder och bostadsrättsbostäder i Tammerforsregionen har varit ovanligt stor, över 600 bostäder.

Åboregionen tecknade sitt MBT-intentionsavtal med staten i juni 2013. Det centrala målet är att stödja kommunerna i förberedningen av den strukturmodell som satts upp som mål för 2035. Av bostadsproduktionen låg ca 70 procent inom stadens centrala kärna och 30 procent i utanförliggande centra. Målet enligt strukturmodellen är att omkring 80 procent av produktionen ska ligga inom den centrala kärnan.

Läs mer: