God efterfrågan på startbidrag för ombyggnad

Nyhet 06-05-2014 kl. 10.00

Vid utgången av april hade ARA beviljat totalt 47,2 miljoner euro i startbidrag för ombyggnad av bostäder. De kvarvarande anslagen uppgår totalt till 52,8 miljoner euro och de ansökningar som är under handläggning uppgår tillsammans till 11 miljoner euro.

Så här långt har närmare 60 procent av de beviljade bidragen gått till objekt i huvudstadsregionen. Flest bidrag har gått till Helsingfors (47 procent).  Huvudparten av startbidragen, 40,6 miljoner euro, har beviljats för bostadsaktiebolagshus.  6,6 miljoner euro har beviljats för ombyggnad av hyreshus.   Den genomsnittliga ombyggnadskostnaden har varit 543 €/m2.

Den brådaste tiden för bostadsaktiebolagens bolagsstämmor syns i att fler och fler ansökningar kommer in varje dag. Som villkor för bidraget gäller att kostnaden måste överskrida 150 000 euro och 200 euro per bostadskvadratmeter. Byggarbetet på ett objekt som understöds får inte inledas före bidragsbeslutet.

ARA-ansökan ska helst lämnas in när all den information och de bilagor som krävs finns till hands. Då kan ansökan i bästa fall handläggas mycket snabbt. Ansökningarna handläggs i rask takt, handläggningstiden är 1–2 veckor.

Beviljade startbidrag för ombyggnad

Beslut (projekt)

381 stycke

Bunden fullmakt

47,2 miljoner euro

  • bostadsaktiebolag

40,6 miljoner euro

  • hyreshusbolag

6,6 miljoner euro

Bostäder

16 009

  • bostadsaktiebolag

14 794

  •  hyreshusbolag

1 215

Genomsnittlig ombyggnadskostnad

543 euro/bost.m2

Ombyggnadskostnad (medianprojekt)

446 euro/bost.m2

Ansökningar / under handläggning

10,6 miljoner euro

   

Kommuner

Euro

 %

Helsingfors

22 039 388

47 %

Esbo

3 525 341

7 %

Tammerfors

3 046 221

6 %

Åbo

2 838 985

6 %

Vanda

2 189 954

5 %

Kuopio

1 995 318

4 %

Uleåborg

1 048 789

2 %

Lahtis

1 002 243

2 %

Björneborg

910 500

2 %

Övriga kommuner (57)

8 629 161

18 %

Sammanlagt

47 225 900

100 %

*) statistiken finns i bilagan: Myönnetyt perusparannuksen käynnistysavustukset 6.5.2014 (pdf, på finska)