Energiunderstödet har påskyndat renoveringar för att göra bostäder mycket energieffektiva

Nyhet 10-03-2021 kl. 10.47

Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) informerar:

Energiunderstöd för bostadshus, som stått till buds i ett drygt år, har nu beviljats till ett belopp av sammanlagt 35 miljoner euro. Totalt har det nu kommit in drygt 2 100 ansökningar. Största delen av understödet, det vill säga 31 miljoner euro, har beviljats bostadsaktiebolag och ARA-samfund. Av anslaget återstår cirka 31 miljoner euro för 2021 och 40 miljoner euro för 2022.

”Energiunderstödet har blivit väl mottaget, och gamla byggnader har renoveras så att de har blivit nära-nollenergibyggnader. Det finns gott om understöd att få också i år och nästa år. Jag hoppas att bostadsaktiebolag, ARA-aktörer och småhusägare reder ut om det finns behov av reparationer i det egna huset. Varje byggnad som renoveras så att den blir mycket energieffektiv utgör ett steg närmare ett klimatneutralt Finland 2035”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Allt fler bostäder avstår från oljeuppvärmning tack vare understödet, och det ingick i hälften av alla fjolårets understödsbeslut, nästan 60 procent av privatpersonernas och 27 procent av husbolagens projekt. Kvantitativt sett har cirka 350 småhus avstått från oljeuppvärmning. Motsvarande siffra bland husbolagen är 70, vilket innebär drygt 1 000 bostäder. Installation av värmepumpsystem och värmeåtervinningssystem eller solenergianläggningar ingår i över hälften av husbolagens understödda renoveringar. Husbolagen har också varit intresserade av fönsterreparationer, som ingår i över 25 procent av de understödda projekten.

Cirka 10 procent av ansökningarna har fått avslag. Den vanligaste orsaken till ett negativt beslut är att det i ansökan saknas bilagor, såsom beräkningar av energiprestanda eller en kostnadskalkyl. Om reparationsarbetena inleds innan ansökan lämnas in är det också en grund för avslag. På grund av stor efterfrågan har det uppstått rusning i behandlingen av ansökningarna, men nu har behandlingstiden kunnat förkortas till 2–3 månader.

Understöd för många slags lösningar, förutsatt att energieffektiviteten förbättras avsevärt

Energiunderstöd kan beviljas för många slags reparationer och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus, såsom uppvärmningsrenovering, värmeåtervinningssystem, fastighetsautomation, värmeisolering av fasader och vindsbjälklag, solskydd som förhindrar överhettning, vattenbesparande åtgärder och reglering av system. Byggnadens ägare beslutar vilka åtgärder som ska vidtas och ARA fattar beslut om de godtagbara kostnaderna.

Ett villkor för att understöd ska beviljas är att renoveringsprojektet förbättrar hela byggnadens energiprestanda åtminstone till det belopp som anges i förordningen, vilket beroende på byggnadskategori är 20 procent eller 30 procent mer än vad bestämmelserna om renovering i allmänhet förutsätter. Ofta krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras tillräckligt mycket.

För understödsbeslutet ska det till ARA lämnas en sådan kostnadskalkyl över reparationsåtgärderna som gjorts av en sakkunnig samt beräkningar av E-talet, som beskriver byggnadens energiprestanda, för byggnadsåret och efter reparationerna. Vid ansökan om utbetalning verifieras med energicertifikat att byggnadens energiprestanda har förbättrats tillräckligt. Eventuella tidigare energieffektivitetsrenoveringar kan beaktas vid beräkningen av E-talet, men de påverkar inte beloppet av det understöd som beviljas. Understöd beviljas endast för åtgärder som vidtagits efter det att ansökan lämnats in.

ARA bedömer för varje enskilt projekt vilken del av kostnaderna för reparationsarbetet som kan berättiga till stöd. Till de godtagbara kostnaderna räknas de planeringskostnader som uppkommit efter den 1 oktober 2019 samt de arbetskostnader och byggkostnader inklusive mervärdesskatt som uppkommit efter det att ansökan lämnats in.

 

Ytterligare information och rådgivning till dem som ansöker om understöd:

Ara.fi: Energiunderstöd

Ara.fi: Reparationsåtgärder som understöds med energiunderstöd 

Ara.fi: Telefon- och postjänst för reparationsunderstöd (ARA:s energistöd)

Ytterligare information till medierna:

Sini Sirén, ARA, tfn 029 525 0832,

Jyrki Kauppinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 122