Bättre stödvillkor för nya räntestödslån

Nyhet 19-06-2018 kl. 10.00

Den 1 juli 2018 förnyas den 40-åriga s.k. långa räntestödsmodellen för produktionen av hyres- och bostadsrättsbostäder. Med modellen främjas byggande, anskaffning och ombyggnad av hyres- och bostadsrättsbostäder till skäligt pris för boende som väljs ut på sociala grunder samt produktion av hyresbostäder för grupper med särskilda behov.

Villkoren för de nya räntestödslånen förbättras på flera sätt:

  • Amorteringsprogrammet ändras så att amorteringarna är störst i början, vilket innebär att lånen betalas av snabbare än idag.
  • Räntestödslånens låneandel höjs till högst 95 % av projektets godkända kostnader.
  • Den självfinansieringsandel av räntan som låntagarna ska betala sänks permanent till 2,5 % och
  • betalningstiden för räntestödet förlängs.

Ändringarna i stödvillkoren införs genom en förordning som träder i kraft samtidigt som lagändringarna. De räntestödslån som är avsedda för anskaffning av hyresbostäder kan i fortsättningen också riktas till tillväxtcentrum.

Ändringar i administrativa förfaranden

I början av juli ändras och förenklas även de administrativa förfarandena. Ändringarna gäller inte bara nya, utan också befintliga räntestödslån och tidigare beviljade aravalån.

De bestämmelser som gäller överlåtelse av och överlåtelsepriset på ARA-hyresbostäder ska ändras så att det maximala överlåtelsepriset på bostäderna inte längre fastställs genom överlåtelser inom koncernen och så att ursprunget till låntagarnas självfinansieringsandelar inte längre behöver utredas.

I fortsättningen ska tillstånd att ändra ARA-bostäders användningsändamål till något annat än boende (t.ex. kontor eller daghem) sökas hos ARA. Tidigare söktes dessa tillstånd hos kommunerna.

I räntestödslån som godkänns från början av juli 2018 blir det förbjudet att göra avsättningar för framtida reparationer.

 
ARAs uppdaterade guider för hyresbestämning, bruksvederlag och val av boende finns här.