Boendedemokrati i ARA-hyreshus

Boendedemokrati skall tillämpas i aravahyreshus och hyreshus som beviljats räntestöd enligt den nya räntestödslagen efter 1.1.2002. Bestämmelserna om boendedemokrati tillämpas också för bostadsrättsbostäder från och med 1.3.2003. Före mars 2003 har bestämmelserna tillämpats avtalsmässigt i bostadsrättshus.

Boendedemokrati innebär i praktiken bland annat det, att de boende har rätt att få information om husets skick, skötsel och ekonomi samt göra ändringsförslag och fatta beslut i vissa ärenden.

Disponenten skall årligen ge förslaget till budget och hyresbestämmelse för behandling av de boende. De boende har rätt att delta i beredningen av dessa förslag, förhandla om dessa och ge sitt utlåtande om dessa åt ägaren efter det att de har behandlat dem. De boende har likaså möjlighet att göra förslag till de reparationsåtgärder som årligen ingår i budgeten.

De boende kan bilda boendekommittéer för att sköta de åliggande som hör till de boende. Boendestämman kan också utse kandidater till husbolagets styrelse.

Hyreshusägaren sammankallar den första boendestämman. Efter det sammankallas boendestämman årligen av boendekommittén eller, om en sådan inte finns, av ägaren. Till boendestämman kallas alla boende i det/de hus som hör till hyresbestämmelseenheten. Med hyresbestämmelseenhet avses fysiskt hus som ligger nära varandra, dvs. en husgrupp. Vid boendestämman kan man välja en boendekommitté för att sköta de ärenden som hör till de boende.                                                                                    

Boendestämman har rätt att utse kandidater för att väljas till det egna hyreshusets styrelse eller motsvarande organ. Boendestämman har möjlighet att välja en övervakare som följer med och granskar skötseln av hyreshusets ekonomi och förvaltning.

Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna 28.5.2014
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller bl.a. val av boende och hyresbestämning. Ytterligare infromation:
Läs mer

Guider (på finska)

Publicerad 28.2.2013 kl. 14.20, uppdaterad 28.2.2013 kl. 14.20