Lyhytaikainen korkotukilaina

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Uudisrakentamiseksi katsotaan myös muun kuin asuinrakennuksen (esimerkiksi toimistorakennus) käyttötarkoituksen muuttaminen vuokra-asuinkäyttöön.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää.

Tämän lisäksi toteutettava asuntotuotanto:

 • on nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista
 • sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta
 • rakennetaan kasvu­alu­eille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyn­tää.

Korkotuen kesto on 10 vuotta, mutta Ara voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on vähintään 80 % ja enintään 95 % kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Korkotukilainan saaja

Laina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, kun sen saajana on osakeyhtiö, jonka Ara hyväksyy korkotukilainan saajaksi, ja:

 1. sen ainoana toimialana on laissa tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen;
 2. sen voidaan perustellusti olettaa harjoittavan pitkäjänteistä asuntojen vuokraamista; sekä
 3. sillä arvioidaan olevan riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen.

Korkotukilainan saajaksi voidaan hyväksyä myös asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet omistaa edellä tarkoitettu osakeyhtiö, joka täyttää kohtien 1–3 asettamat edellytykset.

Lainan käsittelyprosessi

ARAn korkotukilainaprosessi

Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisten korkotukikohteiden hankekäsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Arassa normaalien korkotukivuokra-asuntojen hankekäsittelymenettelyä.

Hankekäsittelyprosessin vaiheita ovat:

 1. Ehdollinen varaus: lainahakemus (ehdolllisen varauksen hakeminen) ja Aran hankevalinta 
 2. Osapäätös: rakennussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksymispäätös Aralta
 3. Rahoituspäätös: korkotukilainapäätös Aralta
 4. Tarkistuspäätökset: osapäätöksen ja rahoituspäätöksen tarkistukset Arassa

Kunkin vaiheen päätöksen liitteenä tuensaajalle toimitetaan ohjeet ja tiedot seuraavassa hakemusvaiheessa tarvittavista asiakirjoista.

Korkotukilainan hakeminen 

Lyhyen korkotuen hakemukset tehdään Aran verkkoasioinnin kautta. Hakemuksen eri vaiheissa tarvittavat liitteet on on lueteltu verkkoasioinnissa. Siirry verkkoasiointiin

 

Vaihe 1: Varauspäätös

Lyhyen korkotuen hankkeet:
 1. Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200)
 2. Asemakaavaote
 3. Ympäristöselvitys
 4. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 5. Tavoitehintalaskelma
 6. Vahvistetut tilinpäätöstiedot 2 vuodelta. Lisäksi hakemusta on täydennettävä vuoden 2022 tilinpäätösluvuilla heti niiden valmistuttua.
 7. Selvitys yhtiön omistuksesta: perustamiskirja ja osakeluettelo kauppakirjoineen tai konsernin omistusrakennekaavio, jossa mukana omistusosuusprosentit sekä tosiasialliset edunsaajat
 8. Esisopimus omistajuuden siirrosta ara-yhteisölle, kun ostetaan olemassaolevan yhtiön osakekanta.
 9. Kunnan lausunto (Vain, jos hakija on hakenut sen ennakkoon hakemusta varten).

Jos hankkeen suunnittelu on poikkeuksellisesti jo edennyt, niin olemassa olevat suunnitelmat tulee liittää hakemukselle.

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi
Varaushakemuslomake
Talousarvio, lomake ARA 95_la

 

Vaihe 2: Osapäätös

Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen.

Lyhyen korkotuen hankkeet:
 1. Asemakaavaote
 2. Asemapiirustus, johon on merkitty hankkeen ara-talot ja pysyvät rakennustunnukset
 3. Pääpiirustukset
 4. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 5. Energiaselvitys
 6. Urakkatarjouspyyntö
 7. Urakkaohjelma
 8. Urakkatarjousten avauspöytäkirja
 9. Kunkin urakan voittanut tarjous
 10. Rakennuttamissopimus
 11. Selvitys rakennuttajan omista hankinnoista ja valintaperusteista
 12. Tontin kauppakirja tai vuokrasopimus (alustava)

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi
Osapäätöshakemus
Hankinta-arvoerittely, lomake ARA 90
Talousarvio, lomake ARA 95 la

 
 

Vaihe 3: Lainapäätös

Lainapäätöksen eli varsinainen rahoituspäätöksen hakeminen Aralta.

 

Lyhyen korkotuen hankkeet:
 1. Rakennuslupa
 2. Urakkasopimukset
 3. Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai kunnan antama lainasitoumus, lomake ARA 65 la
 4. Yhteenveto lainatarjouksista
 5. Selvitys vakuudesta, kun kiinnitysvakuutta ei käytetä
 6. Kiinteistön kauppakirja
 7. Lopullinen kiinteistön vuokrasopimus
 8. Hallinnanjakosopimus ja/tai yhteistyösopimus
 9. Yhtiön perustamiskirja ja osakeluettelo kauppakirjoineen. Aran yleishyödylliseksi nimeämien yhtiöiden tulee toimittaa selvitys vain mahdollisesta omistuksen muuttumisesta.
 10. Selvitys osakkeenomistajan omarahoitusosuudesta, esim. jäljennös lainavelkakirjasta tai avustuspäätöksestä


Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi
Lainahakemus
Talousarvio, lomake ARA 95_la

 

 

Vaihe 4: Tarkistuspäätös

Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen tarkistuspäätös noin 6 kuukautta kohteen valmistumisen jälkeen.

Lyhyen korkotuen hankkeet:
 1. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä loppukatselmuspöytäkirja
 2. Lopulliset pääpiirustukset
 3. Tilatietolomake - luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 4. Tilintarkastajan lausunto (lomake ARA 99)

Jos kustannukset ovat muuttuneet osapäätöksessä hyväksytyistä kustannuksista, tarvitaan lisäksi

• perustelut alentuneista tai lisääntyneistä kustannuksista
• mahdollista lisälainaa varten rahoituslaitoksen lainasitoumus
(lomake ARA 65).

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi
Tarkistuspäätöshakemus
Hankkeen lopulliset, toteutuneet kustannukset (lomake ARA 90)
Talousarvio, lomake ARA 95_la

 

Ohjeet ja lomakkeet

Julkaistu 26.10.2023 klo 9.19, päivitetty 1.12.2023 klo 13.55