Turun seudun enimmäistonttihinnat

ARA on 11.5.2020 päättänyt Turun, Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungeissa vuonna 2020 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista. Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti.
 

Vyöhyke  Tontin
enimmäishinta
A 250
B 180
C 153
D 137
E 127
F 112
G 91
H 71Turun kaupungin ydinkeskusta tapauskohtaisesti.

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et< 0,35 ja kerrosluvun rajoitusta alle 3.

 

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen tai juna- tai linja-autoaseman läheisyydessä ( maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0 – 15 %.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin  enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolaina-kelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.

 

 

Liitteet

Julkaistu 2.7.2014 klo 14.55, päivitetty 24.9.2020 klo 14.36