Turun seudun enimmäistonttihinnat

ARA on 1.3.2023 päättänyt Turun, Kaarinan, Naantalin, Raision ja Liedon kunnissa vuonna 2023 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista. Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti.
 

Kunta Vyöhyke/rakennus A €/kem2 B €/kem2 C €/kem2 D €/kem2 E €/kem2 F €/kem2 G €/kem2
Turku kerrostalot * 190   144   118 *
  pientalot * 211   164   138 *
Kaarina kerrostalot   190 162   133   *
  pientalot   211 182   154   *
Naantali kerrostalot * 190 162 144   118 *
  pientalot * 211 182 164   138 *
Raisio kerrostalot   190 162 144 133 118  
  pientalot   211 182 164 154 138  
Lieto kerrostalot     162   133   *
  pientalot     182   154   *


A-G = kartan hintavyöhykkeet Rakennus: kerrostalot (AK)
* Hinnoittelu tapauskohtaisesti Rakennus : pientalot (AR/AP/AO)

Ohjauskirjeen 2023 (liitteenä)  taulukosta puuttuvat Raision B-vyöhykkeen hinnat. Turussa ei ole enää E-vyöhykettä.

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan. ARA-tontin hinta ei voi kuitenkaan olla korkeampi kuin hinta, jolla se luovutettaisiin varpaarahoitteiseen asuntotuotantoon

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on rakentamishetkellä kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

 

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et< 0,35 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen tai juna- tai linja-autoaseman läheisyydessä ( maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0 – 15 %.

Rantatontit

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 %, jos tontin vyöhykehinnassa ei ole otettu huomioon sijainnin vaikutusta hintaan.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin  enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolaina-kelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavat tontit

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavien tonttien alueella ARA-tuotantoon luovutettavia pitkän korkotukilainan tonttihintoja määritellään seuraavasti:
Hinnanmäärityksen lähtökohtana käytetään kaupungin tuottamaa tai teettämää luotettavaan arvioon perustuvaa tontin markkinahintaa €/km2 (rakennusoikeuskerrosneliömetri), jonka kaupunki ilmoittaa ARA:lle tonttihintahakemuksessa. Tonttihintahakemuksessa kaupunki esittää ARA:lle markkinahinnan lisäksi ARA-hintaa.

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 2.7.2014 klo 14.55, päivitetty 6.3.2023 klo 13.40