Jyväskylän enimmäistonttihinnat

ARA on 3.5.2023 päättänyt Jyväskylän kaupungissa vuonna 2023 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan oheisia kerros- ja rivitalotonttien enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti.

Alueen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan. Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Jyväskylän tonttihinnat taulukkona

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään
5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava .

Rantatontti

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 % tai käyttäen kerrointa, joka on esitetty vyöhyketaulukossa, jos tontin vyöhykehinnassa ei ole otettu huomioon sijainnin vaikutusta hintaan.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat rakennusten perustamiskustannukset tai tontinsaajan kustannusvastuulle siirretään huomattavia purku-, puhdistus- tai johtojen siirtokustannuksia, on nämä otettava huomioon tontin hintaa alentavana tekijänä.

Rakennusoikeuden ylittäminen

Niissä tapauksissa, joissa tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään kaavoitusviranomaisen tekemän poikkeamispäätöksen perusteella, tontin hinnan / vuokranmäärittelyssä voidaan ottaa huomioon päätöksessä sallittu rakennusoikeuden ylitys

Varausmaksu

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy tämän päätöksen mukaiseen, hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.

Julkaistu 3.7.2014 klo 10.00, päivitetty 15.5.2023 klo 9.17