Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus (ARA) on 21.12.2022 päättänyt pääkaupunkiseudulla vuonna 2023 valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti. Enimmäishinnat on osoitettu kaupungin osa-aluekohtaisilla hintakartoilla ja -taulukossa. Tonttien enimmäishinnat ovat erikseen pientalo- ja kerrostalotonteille. Aluejakoja ovat Helsingin osa-alueet, Espoon pienalueet, Vantaan kaupunginosat sekä Kauniaisten koko kunta, katso päätöksen liitteet.

Kartalla esitetyn rajaviivan eteläpuolisella alueella Espoossa ja Helsingissä sekä Vantaan Tikkurilassa ja Myyrmäessä  sovitaan hinnat ARA:n kanssa tapauskohtaisesti.

Kaupungin osa-aluekohtaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Tontin asuntokerrosalan hintaa määriteltäessä ei oteta huomioon tontilla olevaa muuhun kuin asumiseen käytettävää kerrosalaa (kuten liike- palvelu- tai muu vastaava), joka hinnoitellaan erikseen.

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on rakentamishetkellä kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.
 

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et < 0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi rautatie- tai metroaseman läheisyydessä (maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa enintään 15 %:lla.

Rantatontti

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 %.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 4 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaasti rakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Poikkeamispäätös

Niissä tapauksissa, joissa tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään kaavoitusviranomaisen tekemän poikkeamispäätöksen perusteella, tontin hinnan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon päätöksessä sallittu rakennusoikeuden ylitys.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat rakennusten perustamiskustannukset tai tontinsaajan kustannusvastuulle siirretään huomattavia purku-, puhdistus- tai johtojen siirtokustannuksia, on nämä otettava huomioon tontin hintaa alentavana tekijänä.

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavat tontit

Vuonna 2023 tapauskohtaisesti hinnoiteltavien tonttien alueella (enimmäistonttihintakartoilla mustalla viivalla osoitetun rajan eteläpuolinen alue Espoossa ja Helsingissä sekä Vantaan Tikkurilassa ja Myyrmäessä) ARA-tuotantoon luovutettavia pitkän korkotukilainan tonttihintoja määritellään seuraavasti:

Hinnanmäärityksen lähtökohtana käytetään kaupungin tuottamaa tai teettämää luotettavaan arvioon perustuvaa tontin markkinahintaa €/k-m2 (rakennusoikeuskerrosneliömetri), jonka kaupunki ilmoittaa ARA:lle tonttihintahakemuksessa. Tonttihintahakemuksessa kaupunki esittää ARA:lle markkinahinnan lisäksi ARA-hintaa.

Markkinahinnasta annettava ARA-alennusprosentti on 30 %, kuitenkin siten, että rakennusoikeuden hinta on vähintään 459 €/k-m2 ja enintään 663 €/k-m2. Kyseisistä leikkureista voidaan poiketa niissä kohteissa, joiden lähistöllä ARA-hintataso on jo muodostunut korkeammaksi tai alhaisemmaksi, ja tällöin voidaan jatkaa aikaisemmin muodostuneella hintatasolla. Laskennallista alennusprosentin seurauksena muodostuvaa ARA-hintaa verrataan kohdetontin lähistöllä enintään kolmen kuluneen vuoden aikana aikaisemmin määritettyihin ARA-hintoihin sekä markkinahintoihin.

Jos markkinahinnasta määräytyvä ARA-hinta ei osu välille 459–663 €/k-m2, keskustellaan hinnasta tapauskohtaisesti. Kaupungin on tarvittaessa esitettävä markkinahinnan ja laskennallisesti määrittyvän ARA-hinnan lisäksi se hinta, joka on kaupungin taholta hyväksyttävissä. Kaikista erikseen hinnoiteltavista tonteista lähetetään tonttihintahakemus ARA:lle, vaikka laskennallisesti määrittyvä hinta osuisi vuodelle 2023 päätettyjen leikkurien hintavälille (459–663 €/k-m2).

Pääkaupunkiseudun sähköinen hintakartta

 

Tonttikartta

Julkaistu 3.7.2014 klo 9.00, päivitetty 20.1.2023 klo 9.05