Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus (ARA) on 17.12.2020 päättänyt pääkaupunkiseudulla vuonna 2021 valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen, asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti. Enimmäishinnat on osoitettu kaupungin osa-aluekohtaisilla hintakartoilla ja -taulukossa. Tonttien enimmäishinnat ovat erikseen pientalo- ja kerrostalotonteille. Aluejakoja ovat Helsingin osa-alueet, Espoon pienalueet, Vantaan kaupunginosat sekä Kauniaisten koko kunta, katso päätöksen liitteet.

Kartalla esitetyn rajaviivan eteläpuolisella alueella sovitaan hinnat ARAn kanssa tapauskohtaisesti.

Jos tontti hinnoitellaan erikseen, ovat vyöhykkeet käytössä. Hintavyöhykkeet ja niiden hintatiedot löytyvät päätöksen liitteistä.

Kaupungin osa-aluekohtaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Tontin asuntokerrosalan hintaa määriteltäessä ei oteta huomioon tontilla olevaa muuhun kuin asumiseen käytettävää kerrosalaa (kuten liike- palvelu- tai muu vastaava), joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et < 0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi rautatie- tai metroaseman läheisyydessä (maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa enintään 15 %:lla.

Rantatontti

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 %.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 4 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaasti rakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa
vastaavasti alennettava.

Poikkeamispäätös

Niissä tapauksissa, joissa tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään kaavoitusviranomaisen tekemän poikkeamispäätöksen perusteella, tontin hinnan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon päätöksessä sallittu rakennusoikeuden ylitys.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat rakennusten perustamiskustannukset tai tontinsaajan kustannusvastuulle siirretään huomattavia purku- puhdistus- tai johtojen
siirtokustannuksia, on nämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.
 

 

Julkaistu 3.7.2014 klo 9.00, päivitetty 22.12.2020 klo 10.20