Vaasan enimmäistonttihinnat

ARA on 2.4.2015 päättänyt Vaasan kaupungissa vuonna 2015 valtion tukemassa asuntotuotannossa  sovellettavista enimmäistonttihinnoista.

Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia pientalo- ja kerrostalotonttien enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina  kerrosneliömetriä kohti:
 

Alue AK-tontti €/k-m² AR/AP-tontit €/k-m²
I Tapauskohtaisesti Tapauskohtaisesti
II 200 220
III 180 200
IV 120 130
V 80 90
VI 60 70
VII 40 45

 

Muilla alueilla tonttien hinnoista on neuvoteltava erikseen ARAn kanssa. Alueen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et < 0.5 ja kerrosluvun rajoitusta alle 3.

Sijainti

 

Jos tontti sijaitsee keskuksessa erityisen hyvällä paikalla, esim. hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esim. juna-aseman läheisyydessä (maksimi etäisyys 500 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0-10 prosentilla. Meren rannalla erityisen hyvällä paikalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 10 prosentilla.

 

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin  enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu
rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, käytetään tonttihintaa  määritettäessä käytettyjä kerrosneliömetrejä.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihintaa määrättäessä hintaa alentavana tekijänä.

Varausmaksu

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy tämän päätöksen mukaiseen, hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.
 

Julkaistu 2.7.2014 klo 11.55, päivitetty 24.9.2020 klo 14.38