Osaomistusasunnot

Asukas ostaa aluksi osaomistusasunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista vähemmistöosuuden osakkeiden enemmistöosuudenomistajalta, joka on yleishyödyllinen yhteisö. Asukas ja yhteisö tekevät vähemmistöosuuden ostamisesta osaomistussopimuksen eli kauppakirjan. Lisäksi asukas ja yhteisö tekevät vuokrasopimuksen, koska vähemmistöosuuden omistaja asuu asunnossa vuokralla siihen saakka, kun hän ostaa kaikki osaomistusasunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet itselleen. Asukkaan ostettua kaikki osakkeet, asunto vastaa asunto-osakeyhtiöasuntoa.   

Valtion korkotukilainalla (604/2001) rahoitettujen osaomistusasuntojen ehdot ovat vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetussa laissa (232/2002). Laki ei koske vapaarahoitteisia osaomistusasuntoja eikä myöskään ennen 15.4.2002 tehtyjä osaomistussopimuksia. Ennen mainittua lakia korkotukilainalla rahoitettujen ns. vanhojen osaomistusasuntojen ehdot perustuvat vain vähemmistö- ja enemmistöomistajan välisiin sopimuksiin.  

Asukkaiden valinta osaomistusasuntoihin tapahtuu samalla tavalla kuin arava- ja korotukilainalla rahoitettuihin tavallisiin vuokra-asuntoihin. Asukasvalintaperusteet ovat asunnontarve, varat ja tulot. Asukasvalintamenettelystä saa lisää tietoa Asukasvalintaoppaasta.

Uuden korkotukilain (604/2001) perusteella rahoitettuihin osaomistusasuntoihin sovelletaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettua lakia (649/90) (ks. linkki lakiin). Vähemmistöosuuden omistajien mahdollisuudesta saada tietoa vuokran määräytymisestä sekä mahdollisuudesta osallistua osaomistustalon hoitoon ja kunnossapitoon on kerrottu  Asukasdemokratiaoppaassa.

Kunta valvoo osaomistusasuntojen asukkaiden valintaa niin kauan kuin osaomistusasunnot ovat vuokra-asuntokäytössä. Jos osaomistusasunnon enemmistöosuuden omistaja laiminlyö hänelle yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa määrätyn tehtävän, vähemmistöosuuden omistaja voi pyytää, että aluehallintovirasto määrää enemmistöomistajan suorittamaan ko. tehtävän.

Oppaat

Julkaistu 12.2.2013 klo 15.29, päivitetty 6.5.2019 klo 13.51