Asukasdemokratia valtion tukemissa vuokrataloissa

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90). Valtion tuella rakennetun vuokratalon omistajan on noudatettava yhteishallintolakia niissä aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainalla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

Lakia on noudatettava myös asumisoikeustaloissa ja sellaisissa osaomistustaloissa, joissa vähemmistöosuuden omistajat eivät ole vielä lunastaneet asuntonsa hallintaan oikeuttavia osakkeita kokonaan omakseen. Lakia voidaan noudattaa myös esimerkiksi rajoituksista vapautetuissa vuokrataloissa talonomistajan niin päättäessä.

Asukkaan oikeudet

Yhteishallintolain tarkoituksena on antaa vuokratalojen asukkaille, asumisoikeuden haltijoille sekä osaomistustalojen vähemmistöosakkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa ja tätä kautta lisätä asumisviihtyisyyttä sekä edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa. Yhteishallintolain mukainen asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa, osallistua valmisteluun, antaa lausuntoja sekä valvoa ja päättää laissa mainituista asioista. Alla asiasta tarkemmin: 

Asukkailla on oikeus saada tietoa vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen kunnosta, hoidosta ja taloudenpidosta.

Asukkailla on oikeus osallistua valmisteluun ja antaa lausuntoja mm. vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen:

  • talousarvioesityksestä
  • vuokranmääritysesityksestä
  • talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä ja pitkänajan korjaussuunnitelmista
  • huoltosopimuksen sisällöstä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä.

Asukkailla on oikeus  valvoa hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteutusta sekä oikeus päättää talon järjestyssääntöjen sisällöstä, yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista sekä askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käytöstä.

Asukkaat voivat toimia yhteishallintolaissa mainituissa toimielimissä, joita ovat asukkaiden kokous, asukastoimikunta sekä talon omistajan ja asukkaiden välinen yhteistyöelin. He voivat myös valita ehdokkaita talonomistajana olevan yhtiön hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen. Omistajayhtiön yhtiökokous valitsee asukkaiden edustajat hallitukseensa. Asukkaat voivat valita myös valvojan seuraamaan ja tarkastamaan vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa.

Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan lainoituskohteena olevaa vuokrataloa tai -taloja, tai laajempaa, esimerkiksi vuokrien tasaamista varten useammista vuokranmääritysyksiköistä muodostettua kokonaisuutta.  

ARA-rahoitteisten asuntojen ohjaus- ja valvontavastuut ja säännösten soveltaminen 23.5.2014
ARAn ohjeet ohjaus- ja valvontavastuista ja niitä koskevien säännösten soveltamisalasta koskevat asukasvalintoja ja vuokranmääritystä. Tarkemmat tiedot ohjekirjeessä:
Lue lisää
Julkaistu 11.2.2013 klo 14.14, päivitetty 3.3.2017 klo 10.57